خانه سعید: دوباره کجاست؟


خانه سعید: دوباره کجاست؟

صنعت نفت در مرد تخت جمشید تایمش روبروی پرسپولیس صحبت کرد.


نوشته گازارش ایلنا، حسن بیت سعید ص به عنوان بازی با پرسپولیس و دکتر حلی رختان باخبرنگاران صحابات میکرد، درباره که بازی گفت: اولین خواست نباشید تمامی بازیکنان و کاپازیدوی م. همیشه در مقابل پرسپولیس و استقلال انگلیسی خاصه هست و باشاها سینگ تمام گشتند تا سه امتیاز را بگیریم و توسط هواداران کنیم ارائه شده است. سها، هفتا، برد ندشتیم، اما جواب دوباره با سفره برگشتیم کجاست و انشالله بعد از من نتایج عالی به دست می آید، به عنوان مردم، مظلوم، آبادان، را شاد، میکند، کسب کنیم.


مهاجم صنعت نفت با مرجع شور هواداران در ورزاچگاه دشت نشان می دهد: نازدیک سه چهار روز استکه با دا تمس بود و داخل شهر و خارج شهر دیدیم که هواداران آبادانی که به وسیله آن فقط سه امتیاز هستند. خدارشکر با ژمت کادرفنی و بازیکنان پاسخ به کسب کنیم.


یا منبعی برای مشکلات صنعت نفت ازهر دشت: از فکر کنم پس از آن که پرسید و پس از آن که از پیشینه قهرمانی با استقلال خوزستان دشتیم پرسید، بچه ها اسب من است، متحد هستند. چه مشکلات داریم و هانوز که مشکل هستند اما کشند و بری هوآدران بازی مکنم را شلوغ کرده اند.


انتهای پیام/