خوب نیست کدام ممکن است نسبت تامین انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند دارایی ها تجدیدپذیر در ایران کمتر اجتناب کرده اند خوب نسبت باشد


    شایسته نیست که درصد تامین برق از منابع تجدیدپذیر در ایران کمتر از یک درصد باشد

یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیته نشاط اتاق بازرگانی ذکر شد: ملت ما اجتناب کرده اند تراکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل بالایی در زمینه نشاط عکس ولتایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادی برخوردار است، متعاقباً باید قابلیت ها را اصولاً توسعه داد.


حمیدرضا صالحی در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار مالی ایلنا، همراه خود ردیابی به افزایش ۴۰ درصدی نرخ کسب تضمینی انرژی الکتریکی تجدیدپذیر، تصویب ماده ۱۶ قوانین ساخت فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود نیروگاه های تجدیدپذیر اجتناب کرده اند ۱۰۰ کیلووات به ۲۰۰ ذکر شد: کیلووات را انتخاب کنید و انتخاب کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است بهبود دارایی ها نشاط تجدیدپذیر در شهرهای اقتصادی کدام ممکن است در سال ۱۴۰۱ بخش شخصی گزینه داشته باشد حضور خوبی در دارایی ها نشاط تجدیدپذیر داشته باشد.


وی تاکید کرد: باید ضعفی را کدام ممکن است در بخش نشاط‌های تجدیدپذیر موجود است به جایگزین تغییر کنیم، چرا کدام ممکن است ملت ما در زمینه نشاط عکس ولتایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادی اجتناب کرده اند تراکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل بالایی برخوردار است، متعاقباً باید قابلیت‌ها را اصولاً توسعه دهیم.


یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیته نشاط اتاق بازرگانی تاکید کرد: خوب نیست تامین انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند نشاط های تجدیدپذیر در ملت ما کمتر اجتناب کرده اند خوب نسبت باشد.


وی خاطرنشان کرد: امیدوارم همراه خود استقرار صدها در مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس شاهد جهش فوق العاده پرباری در بخش نشاط های تجدیدپذیر باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه نشاط های تجدیدپذیر در اکوسیستم اقامت مردمان بهبود یابد. “


انتهای پیام/