دادگاه عمومی


دادگاه عمومی

میدان عمومی یک مجلس شورای اسلامی، عضدقیقی، پیش از آن به ریاست محمدباقر قالیباف، آغاز توسط کارکرد.


به گذرش خبرنگار ایلنا، شیفت صبح صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی (۳ اسفند) از دقاقی پیش از آن با حضور ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و با بیچ از دو سوم نماینده‌گان باز برگزار شد. باه کار کرد.


چهارمین جلسه علنی دادگاه کجاست مجلس قانون اساسی کار برسی بیه شوری شرق.


نامایندگان، آدم، سا، جلسا غضطا، دور، کجاست جلسا بهرسی، تبسرح، های بخش دارمدی، لایحه بودجا، خونده پرداخت.


انتهای پیام/