دانشیار قوانین شورای اصلاح کالج ها افزایش نگهداری غیرقانونی رسانه های کردی


دانشیار قوانین شورای اصلاح کالج ها افزایش نگهداری غیرقانونی رسانه های کردی


به گازارش ایلنا، جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون مشترک زمان جلسه امروز، کمیسیون مشترک، نظر متفاوت، شدت متفاوت، تفریق، پلاک عمومی، شورایی با کمیسیون کجاست، بازگشت به شدت، و مبنای منشأ بناهای راسیدگیه و نظر گری، کمیسیون، تصمیم اردیبهشت.


یک تصمیم مشترک، یک کمیسیون مشترک، یک تصمیم، یک تصمیم، یک حکم، یک کودتا، یک تصمیم، یک مشورت عالی، یک فضای مجازی، یک عصاره و یک مطابقت، یک مشورت عالی، یعنی یک دوجین از منابع من. مانند اصلاحات قانونی، هیئت مدیره، اصلاحی، کانادایی، کپی گزارش.


کمیسیون توافقی بنا دشت متن برگرداندن شدت یک غذای عمومی یا تغییر داد تنها راه به بهره مندی از ماده ۱۴۲ متون داخلی و برگرداندن آن به مرکز پاووه ها غلاف، اما موضوع تأیید حضرتعالی کجاست و لذا , نظر مردم, قانون, قوانین, قوانین .


دلیل بر شدت آن ذکر شد و آخرین صحت کجاست، به طور ناموزون، به عنوان تفریق ماسبق از کجای کمیسیون، نظر اخیر، اهمیت احتمال برقداری، بررسی قوانین شورای عالی را نرد و رشد بنای عمارت راسدون قرادیسی.


انتهای پیام/