درک تنظیمات جدید در نتیجه همکاری دانشکده پیام آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه بلاک چین شد


درک تغییرات جدید منجر به همکاری دانشگاه پیام نور و خانه بلاک چین شد


مدیرعامل نمایندگی اطلاعات بنیان سبحان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آکادمی بلاک چین ذکر شد: دانشکده پیام آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه بلاک چین برای درک تنظیمات جدید، تلاشی برای تحمیل مکان صحیح برای ایران، همکاری شخصی را تحریک کردن کرده اند.


سبحانی همراه خود افتتاح اولین فاصله آموزشی ارزهای دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاک چین همراه خود همکاری دانشکده پیام آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه بلاک چین ذکر شد: فناوری هایی یادآور وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاک چین تنظیمات زیادی در اقامت ما تحمیل کرده است.


وی افزود: عصر جدید همراه خود فناوری جدید پیوند خورده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری جدید باید مطابق عصر جدید بیاموزد.


مدیرعامل نمایندگی اطلاعات بنیان سبحان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آکادمی بلاک چین ایران دقیق کرد: امروزه به حرفه آموزی مورد توجه قرار گرفت ماهر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال های جدیدترین توانایی آموزی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.


بر ایده این گزارش، {در این} مراسم، عضو هیئت مدیره بنیاد اطلاعات بلاک چین سبحان، رئیس وسط آموزش های تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر مدت دانشکده پیام آفتاب، رئیس خانه بلاک چین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند اعضای وزارت امور خارجه {در این} مراسم حضور داشتند. کمیته کد بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاک چین سندیکای کامپیوتر ای علاوه بر این {در این} مراسم، زنجانی، رئیس خانه بلاک چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو کمیته رمز فارکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاک چین گروه سندیکای کامپیوتر ای ایران، شناخته شده به عنوان سرپرست بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاک چین منصوب شد. آموزش پسورد در دانشکده ابن سینا در گرجستان.انتهای پیام/