دریابیگی: مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس باید پاسخگوی مطالبات کارگری باشند/کاخ های خارق العاده اجتناب کرده اند تضییع حقوق کارمندان بنا شده است


مراسم ویژه روز جهاتی کارمند عصر بلافاصله در محل خانه کارمند قائمشهر برگزار شد.


به گزارش “ایلنا” اجتناب کرده اند قائمشهر؛ همزمان همراه خود در سرتاسر ملت کارمندان وتشکل های کارگری مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان قائمشهر؛ روز جهانی کارمند را گرامی داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کردند کدام ممکن است مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس موظف هستند شرایط افزایش مالی را برای اقشار آسیب پذیرفراهم نمایند.


{در این} مراسم، نصرالله دریابیگی دبیراجرایی تشکیلات خانه کارمند مازندران همراه خود ردیابی به فلسفه تعیین کنید گیری روزکارگرگفت: دستمزد صحیح وساعت کاری جذاب ازجمله درخواست شده است های کارمندان معادن شیکاگوبود کدام ممکن است آغازی برای پیدایش اقدامات کارگری به شمار می آید.


این سرزنده کارگری تصریح کرد: روز کارمند روزفریاد حق طلبی، مطالبه گری وبیان مشکلات ودردهای بی معامله با طیف عزیزکارگران است وما امروزگردهم آمده ایم به همان اندازه به مسئولان احترام ملت واستان بگوییم کدام ممکن است روزگارکارگران ناخوش است وآنان به شخصی بیایند.


او ذکر شد: روز جهانی کارمند سمبلیک است؛ {هر روز} روزکارگران شریفی است کدام ممکن است درسنگرتولید وخودکفایی برای عزت واستقلال کشورازجان مایه می گذارند وشایسته نیست کدام ممکن است عرق شرم برپیشانی آنان موقعیت ببندد.


دریابیگی تاکید کرد: ازمجلس ودولت انتظارداریم برای استیفاء وبهبود اقامت کارمندان وبازنشستگان امتحان شده نمایند؛ کدام وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وکیلی ممکن است همراه خود ماهی ۴تا ۵ میلیون  اقامت تنبل ؟! مزد کارمندان را ۵۷ سهم افزایش داده اند وهر روزبرای آن نقشه ای می کشند ؛ اگرصادق ونیت ممکن است خیراست؛ تورم زشت را مدیریت کنید.


این سرزنده کارگری همراه خود انتقاد ازکسانی کدام ممکن است همراه خود شعارهای جذاب به مجالس ومحافل انتخاب گیری راه یافته اند واینک آگاه های شخصی را فراموش کرده اند؛ ذکر شد: آقایان مجلس ودولت! ۷۰ سهم بازنشستگان حداقل مزد را بدست آمده می کنند! مزد کنونی کارمندان ۵۰ میلیون ریال همراه خود واقعیت شکاف دارد!


دریابیگی نبود ایمنی شغلی؛ مزد کم ودرمان نامناسب را سه اشکال بی نظیر محله کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگان وبیمه شدگان عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: خطاب به تمام مسئولان می گوییم کدام ممکن است همراه خود معیشت افراد تفریحی نکنند؛ شرایط مالی حقوق بگیرها وخیم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکوت آنان هم حدی دارد.


او ذکر شد: آمده ایم بگوییم خشمگین باد کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشمگین باد حق !


{در این} مراسم “حسینی” رئیس اداره کار قائمشهرنیز درسخنانی ذکر شد: درحالی هفته کارمند را به بالا می بریم کدام ممکن است عرق شرم محله کارگری درقبال انتظارات خانوار برپیشانی نشسته وهیچ کاری اجتناب کرده اند بازو آنان برنمی آید.


او ذکر شد: عزت نظام وانقلاب وشرف واستقلال وپایداری واستقامت ملت ایران مرهون دستان پرتوان وپینه بسته وشانه های زخمی وپاهای بی رمق قشرکارگران است.


رئیس اداره کارقائمشهر همراه خود ردیابی به سال “ساخت؛ اطلاعات بنیان واشتغال آفرینی” ذکر شد: ساخت همراه خود سرپنجه های محکم کارمندان انجام تبدیل می شود؛ اطلاعات بنیان همراه خود افکارخلاق آنان تعیین کنید خواهد گرفت واشتغال را کارگرمعنی می تنبل.


او ذکر شد: کاخ هایی کدام ممکن است امروزبرسرکارگران ذرات تبدیل می شود به بازو توانمند این قشر شریف برپا شده وسفره های رنگینی کدام ممکن است درگوشنه وکنارگسترده تبدیل می شود، حاصل خون دل مصرف کردن ها وزحمات کارمندان است.


زهرا صادقی رئیس تشکلات دختران کارمند خانه کارمند مازندران هم درسخنانی ضمن احترام ازحضور تمامی کارمندان وزنان غیور کارگری درمراسمات هفته کارمند ذکر شد: دختران همراه خود غیرت ایرانی دوشادوش پسرها درسنگرهای عزت وشرف ساخت وسازندگی ورزش می کنند ومایه افتخارهمه هستند.


این سرزنده کارگری نبود ایمنی شغلی ومزدهای بسیارپایین این قشر زحمتکش را مایه تاسف برشمرد وگفت: اززنان کارگردرخواست می کنم درتمامی جهان های موقعیت آفرین باشند.


 


 


 


انتهای پیام/