در امروز جایگزین بیشتری برای جایگزین طلبان موجود است به همان اندازه اشخاص حقیقی دلسوز / واسطه هایی کدام ممکن است نباید کاریکاتور تفریحی کنند.


امروز فرصت بیشتری برای فرصت طلبان وجود دارد تا افراد دلسوز / واسطه هایی که نباید کاریکاتور بازی کنند.

دبیرکل حزب نیاز امت اظهار داشت: متأسفانه در امروز وظیفه ها در ملت محل تصرف کردن افرادی شده است کدام ممکن است به هر قیمتی جستجو در منصب هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جای حرکت برای جایگزین طلبان تا حد زیادی اجتناب کرده اند جایگزین طلبان است. مردمان مهربان.” به دلیل همراه خود نوع نگاهی کدام ممکن است همه عامل را سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی می بیند، شکاف ها تا حد زیادی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملاً بافت تبدیل می شود کدام ممکن است گاهی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات همدیگر را درک نمی کنند.


احمد حکیمی پور، دبیرکل حزب نیاز امت در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار ایلنا در {پاسخ به} سوالی مبنی بر راهکار افزایش اعتقاد مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت مردمان در امور ملت اظهار داشت: دنیای جدید، تجربیات بشری حق مشارکت دارند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مشارکت در سرنوشتشان، انگیزه آنها افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حساسیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت وظیفه بیشتری همراه خود این موضوع برخورد می کنند.


وی افزود: مهمترین راه رفع اینجا است کدام ممکن است مردمان به این ادراک برسند کدام ممکن است همراه خود مشارکتی کدام ممکن است انجام می دهند، چه تغییراتی در شرایط اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است هایی کدام ممکن است برایشان حیاتی است رخ می دهد.


وی اظهار داشت: مشارکت سیاسی اجتماعی منصفانه جاده ۲ طرفه است. چون آن است اجتناب کرده اند شناسایی آن پیداست، مشارکت فرم “مشارکت” است. طرفین مشارکت باید چیز خوب در مورد را بافت کنند. این منفعت ممکن است در هر بعد مالی، زیبایی شناختی، مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادی آن را داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برانگیزد. یعنی انسان باید ادراک تنبل کدام ممکن است اگر مشارکت تنبل، اوضاع محله بیشتر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است های مردمان برآورده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع برایش ملموس تبدیل می شود. این مهمترین انگیزه برای نمایندگی است.


حکیمی پور اظهار داشت: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری باید کاری کرد کدام ممکن است احتمال دارد مشارکت به ۱ سنت کلی تغییر شود. این می تواند یک امر زیبایی شناختی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرور زمان در یک واحد ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله رخ خواهد داد. این روزی در حال وقوع است کدام ممکن است مردمان بافت کنند نظارت آنها بر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران درست، متمرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثر است.


وی افزود: رصد ساده اجتناب کرده اند طریق انتخابات انجام تبدیل می شود. انتخابات مداخلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قراردادهای اجتماعی است کدام ممکن است تعیین کنید قانونی مطمئن به شخصی خواهد گرفت. با این حال این می تواند ابدی باشد. موضوع نظارت، اعلام کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر ذینفعان باید در کل سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید از طریق اقامت سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی مردمان وجود داشته باشد. باور این امر درهم آمدن است نهادینه سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل تشکل های صنفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی است کدام ممکن است به کار مشارکت پربار یکپارچه می دهند. در دنیای جدید همه این امتیازات تدریجی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص کشورهای مختلف آرم می دهد کدام ممکن است در جایی کدام ممکن است مشارکت نسبتاً، متمرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل سنجش باشد، شرایط بیشتر تبدیل می شود.


حکیمی پور اظهار داشت: در امروز همراه خود ملاحظه به اینکه ملت ما جمهوری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخابات در آن به رسمیت شناسایی شده است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت اجتناب کرده اند طریق انتخابات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رای مردمان اجرا می شود، باید تاثیر این موضوع بر اقامت مردمان دانست. با این حال ما {در این} مورد ضرر داریم، مشاوران صدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها صحبت کرده اند.


دبیرکل حزب نیاز امت در {پاسخ به} سوالی مبنی بر اینکه برای مهار اعتراضات معیشتی مردمان چه باید کرد، اظهار داشت: برای افزایش وضعیت معیشتی مردمان باید به مطالبات آنها ملاحظه شود. اعتراضات معیشتی اجتناب کرده اند متمدن ترین اعتراضات ملت است کدام ممکن است نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است های این اعتراضات انصافاًً خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملموس است. مسئولان باید همراه خود نمایندگان معترضان کدام ممکن است پیگیر مطالبات آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع ضرر هستند صحبت کنند. این اعتراضات به صورت ناخوشایند قانونی موجود است کدام ممکن است مطالبات را به صورت مدنی دنبال می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید همراه خود این گونه امتیازات برخورد پرخطر کرد.


وی افزود: رفع این ضرر منوط به تدبیر ذینفعان در عدم برخورد سختگیرانه همراه خود مطالبات قانونی مردمان است. مردمان روزی دلگرم می شوند کدام ممکن است می بینند به مطالباتشان گوش داده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان جستجو در راه حلی برای مشکلاتشان هستند. با این حال وسایل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعیان به راحتی نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان بی اعتمادی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امروز باید جستجو در تعمیر فاجعه بی اعتمادی باشیم.


دبیرکل حزب نیاز امت دانستن درباره تعمیر سوراخ نسلی اظهار داشت: در ملت ما سوراخ نسلی موجود است. کشورهایی کدام ممکن است {نمی توانند} فاجعه مشارکت را در چارچوب هنجارهای فعلی رفع کنند، سوراخ ها روز {به روز} بهتر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهانه های به سختی موجود است. ما سال ها سوراخ نسلی، مالی، قومی-زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی داریم. متاسفانه به طور معمول است پرانرژی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر این آسیب پذیری ها به تاخیر می افتد. این توقف ها در مرحله را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی هم قرار می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت پرانرژی شدن عواقب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدهای آن عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت صنعتی است.


وی افزود: تنها راه برای دوباره پر کردن سوراخ نسلی، حکمرانی خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشروع است. در کشوری کدام ممکن است نظام آن جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده رای مردمان است، نهادهایی کدام ممکن است شناخته شده به عنوان واسطه حرکت می کنند نباید به صورت نیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب کاریکاتور وجود داشته باشند. حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلالان باید شدید گرفته شود. امروزه ۹ تنها قیمتی تیز کردن نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی شود، اما علاوه بر این تا حدودی وجود آنها را محدود می کنند.


این پرانرژی سیاسی اظهار داشت: وقتی نهادها، تشکل ها، رویدادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های مدنی بین مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان ضعیف می شوند، عقب نشینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفعال می کنند. در همین جا آن حالت دوره ای معادله به هم می ریزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی پیش می آید. ضرر در امروز ما اینجا است کدام ممکن است ضرر بدیهی است، با این حال روندی کدام ممکن است باید این مشکلات را رفع تنبل نداریم. این چرخه دارای نقص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جای آن بیشتر شدن، وضعیت جدی تر تبدیل می شود.


دبیرکل حزب نیاز امت اظهار داشت: انتخابات محدودتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکتی تر شده است، مردمان روز {به روز} ناامیدتر می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین الگو برای عصر ها تکرار تبدیل می شود. عصر در امروز وقتی می بیند کدام ممکن است چه بر بالا پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرشان آمده، دچار کج شدن می شوند. حالا منصفانه گسست بین عصر در امروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبلی تحمیل شده کدام ممکن است می گوید هر کاری بکنید نتیجه برای ما امیدوارکننده نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی ای به یکپارچه راه خواهید کرد نداریم. ما راه خودمان را می رویم. به همین دلیل ممکن است آن را منصفانه شکست تجربی در گذشته تاریخی ملت می نامم.


حکیمی پور دانستن درباره عملکرد مقامات {در این} اتفاقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه مکان باید عملکرد شخصی را در تعمیر این از ملزومات ایفا تنبل، اظهار داشت: اگر مسئولان شخصی را اجتناب کرده اند ملت رئوس مطالب کنند، نمی توان اظهار داشت مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت کنار اجتناب کرده اند هم هستند. ضرر در امروز ما اینجا است کدام ممکن است این سوراخ تا حد زیادی شده است. در اوایل انقلاب هیچ شکافی بین مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت وجود نداشت. با این حال در امروز این شکاف فوق العاده تمدید شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید او به آن است اعتقاد ندارد.


وی افزود: متأسفانه در امروز وظیفه ها در ملت به محل تصرف کردن اشخاص حقیقی جویای منصب به هر قیمتی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جای حرکت برای جایگزین طلبان تا حد زیادی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی مهربان است. به دلیل همراه خود بیشتر اینها مورد توجه قرار گرفت کدام ممکن است همه عامل را سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی می بیند، این شکاف تا حد زیادی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملاً این بافت به وجود می آید کدام ممکن است گاهی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات همدیگر را درک نمی کنند. از نظر من باید این شکاف کم شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد عوض شود. این موضوع تولید دیگری ربطی به مردمان ندارد، اما علاوه بر این مسئولان باید چشمان شخصی را بشویند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جور عکس مورد توجه قرار گرفت کنند.


وی افزود: به همان اندازه روزی کدام ممکن است مشکلات محله ایران اجتناب کرده اند دریچه تئوری توطئه نگریسته شود، دلشکستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسوزی برای ملت را اجتناب کرده اند بین می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، روش تأثیر می گذارد همراه خود سرزنش کردن به رژیم ضربه می زند. رنگ.” به همین دلیل مورد توجه قرار گرفت امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی باید اجتناب کرده اند منظر حقوقی تنظیم تنبل. این {کمک می کند} به همان اندازه خانه به سختی ناخوشایند شود.


انتهای پیام/