در جلسه ماربری آسیایی شرکت کنید


در جلسه ماربری آسیایی شرکت کنید

کنفدراسیون فوتبال آسیا در نقش برگزاری نقش پنل آموز ماربیگیری با عکس و کنفرانس خبری بابا.


در گازارش ایلنا، میزگرد آموز ماربیگری آسیا در اول مارس ۲۰۲۲ (شنبه ۱۰ اسفند) با ویدئو و کنفرانس در حال حاضر، برگزار، من، چه هستم، به عنوان ایران، مرتضی محصص، که این شرکت است. ملاقات.


انتهای پیام/