در راستای همیت از تولید، پرنده های زندانیان آیتم اقتصادی برسی میچود/۳۵ زندانی گرم مالی زنده تهران بزرگ آزاد شادند.


در راستای همیت از تولید، پرنده های زندانیان آیتم اقتصادی برسی میچود/35 زندانی گرم مالی زنده تهران بزرگ آزاد شادند.

دستیار دادستان، کل کشور، در بازدید، بند اقتصادی زیندانیان، تهران، بازرگ.بسم گذرش ایلنا با انتقال قوه سببی سعید عمرانی یاور دادستان کل کشور حمراء حشمت الله حیات الغیب مدیر زیندانهای تهران حجت الاسلام . و مسلمین احمدعلی فیروزجایی یاور دادستان تهران زنده زادن زدران غزنی.

جایی است در بازد که سه با طول مشکلات و زندانیان یک کالای اقتصادی است، زندان، تهران، بزرگ، پارسی شاد.

یاور قضایای دادستان، کل کشور، درحاشیه، کجا بازاد، عنوان کردی: درخواست های زندانیان، بند اقتصادی، زنده تهران، بازرگ، دار، جایی که بازد، دریفت، و قانون اساسی باید میان مقامات میانجیگری کند.

سعید عمرانی اوزود: سیاری جایی است که زندانیان عنوان کرندند دار، عکس گرفتی، ببخشید، مجوز کارگاه را به من بدهید، نسل سلام، دوباره ببر را. به عنوان تولد دارک واست، سلام آذیناز، آذین آذین آر، ار کجایی؟

ما با اشاره به آن توسط Parasi Proundhai Zandanian Graeme Mali Zindan تهران بزرگ، آدرس کردی: Ps as Parsi Hai Lazim Dar Khas Proundhai، جرم مالی با واسطه هایت اعظمی توسط عین زیندان، ۳۵ زیندانی توسط رسول اعظم.


انتهای پیام/