در قانون اساسی جدید به کشور اسلامی اختصاص داده شده است


در قانون اساسی جدید به کشور اسلامی اختصاص داده شده است

رئیس جمهور تونس تاکید کرد که قانون اساسی جدید کشور را با اسلام تعریف نمی کند، بلکه کشوری را با اسلام تعریف می کند.


قیس سعید رئیس جمهور تونس در مراسم رژه اولین گروه از حجاج تأیید کرد که قانون اساسی جدید کشوری را تعریف نمی کند که دین آن اسلام باشد، بلکه کشوری که دین آن اسلام است.


سعید در خصوص حذف عبارت «تونس یک کشور اسلامی» از قانون اساسی اصلی خود نوشت: او نگفت شما بهترین کشور هستید.


وی با بیان اینکه دولت مانند مؤسسات و شرکت های اداری سازمانی معنادار است که وارد بهشت ​​و جهنم نمی شود و این یک امر کاملاً جدا است.


رئیس جمهور تونس بار دیگر تاکید کرد که دولت برای دستیابی به اهداف اسلام، اصول قانونی و تمام عبادات تلاش می کند.





انتهای پیام/