دستان باورنکردانی سربای شریف از لج قهرمانان تا پیستون اثر آرک اوکراین


سرمبی ۵۶


به گذرش ایلنا، یوری ورناداب یک، فوتبال جام، سرابی تیم قهرمان مولداوی، شریف تیراسپول است، یا همچینین یک اکراینی پرافتخار آست و یاکی از کسینی و که واقعاً عهد هنر اوست یعنی خوود رزها رزشاه شاهینا تاک فراتر. او به عنوان یک سیاستمدار به اروپای شرقی گریخت، زیرا مجبور به فرار از اوکراین با پاهای رژیم با میانجیگری ولادیمیر پوتین شد. رانیداب که در یک فصل جاری، پیوند قهرمانان، آروبا، خبرساز، ریخته، دیکته مخالف حرکات می کند و تلاش می کند تا ب بازگردان، منطقه هر کماک کنون که کانون دل و ذهن، ها در سر است جهان را آرام کرد.


سینه دستان و رنداب؟


شش ماه پیش – دور ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱ – وارناداب زمانی که شریف ۱۳ بار قهرمان آروبا، رئال مادرید را ۲-۱ در سانتیاگو برنابئو شگفت زده کرد، یک از بزرگترین شوخای تاریخ لیارگ دپشت. ص به عنوان گودشتن به عنوان چهار نقش مقدماتی در نظر رایدن به مرحله گروهی، شاگردان و رانیداب ثابت کارندند که می توند در پربار گلهای آروبا مقاومت کنند. شریف ناتوانست در مرحله ییک شانزدهم راه پدا کند، اما با به دست آوردن زیارتگاه سوم در گروه که شمیل اینتر قهرمان سری و گل اوکراینی به معنی شاختار دونتسک نز پاد، به نام اروپا سقوط کردها است. روز بیست و چهارم فوری، مرحله حذفی مقابل تیم براگا پرتغالی است که برابر است با پایان اقامت تا دار، ضربات پنالتی باخورند را تشکیل می دهد و نمای پایان مجرجوی با یاد ماندنی باشند، اما عرض of the chand is the hour of the saa’at پاپا پای ای نهینه میکنی گهی گهپانهک.


با همراهی خواندانی و رانداب


سرابی ۵۶ صالح کجاست، اعتراف یک میکند، «این یک مشکل است، یک مشکل، استفاده از سلاح، یک سلاح، یک سلاح» توسط BBC: «Passrum ساعت ۴:۳۰ صبح. دوئل کونم خانای پرواز کاردیم و در ایاسی چیه رومن فرود امدم فضا در اتوبوس با تیراسپول در ترانس نیستریا رفتم و ساب رز شنبه راهی اوکراین شادم دروج باگیم زمان من برای دشتوم با خانا گشتم دیدیم مردان قوی، زیاد، چون کاشور، خارج از مای شونده … مردانی خارکف زاپروژیه لوگانسک دونتسک لحظه فهیمدم نام توانیم همین کار را انجم ندم.


“مردم نازدیک از ساعی کارندند گالاوی از را بگیرند. همساررم، فرزندانم، نوهیم. از حکم ایستادم و آز همسار به نظر من حفاظت چون از مای کانم تشکر می کنم. یا شخصیت از را می شاناساد. توانستم من از مولداوی پرویم و زینه حنوز بری فرزندان از کجاست بری همسران که آن و بری نوهی از باز است یک کیلومتر جایی است که ویرگول درند.


«مین در جوانی در ارک بودوم – انجم ان پرای د سال واجب غوطه، اما آنگا وادی پری و راشاکاران غدد. دو ماه چه اموش تاوری دادند و بعد از او می آید کار با اسلحه را ید گرافتیم. من اسلحه استفاده می کنم. یک مشکل، یک مشکل، اما مشکل است، اما من آدمی هستم که از آن استفاده می کنم، متحد است، دوستان و بسیار با، انگلیسی هاستند. چیز خوب آست کجا هستند خوب استکه؟


من از اینگا پا پردارزاده یعنی آشنا شدم ولی کل فاز رشد یک دونوم چه کاسیه اینگست و چه کاسیه نیست برادرم زنگ ۶۰ سال بامند – ای د فرزان خردسال درد اگر نیاز حتما می امداد از حنوز از سلامم منتفع می شود، امثال او ام، و همیشاه و هرزمن، اماده ام.


“دو نفر رشد می کنند” [ولادیمیر رئیس جمهور روسیه] پوتین و ترافیان یا را تاریک کنم. من از نام توانیم راس هی راخا مخلف یا نستند دارک کنم هستم. از می دانیم بسیاری از شهروندان روسیه به نستند میروم موافقم در مورد رخ دادن. متخصص پوست روسی، هما چیزه، رنگارنگ آنه که هوست، نسان دادا می شوند. می گویند چه را آزاد می کناند. اما ها؟ گفتند چه عجله فاشیستی، نازی… از وقتی توانم بزرگ شد، حرف ها بود، را پرا، وصف کاری که، ترانه های دادم پدا کنم بود. این یک کمپین غیرقانونی است، اما فقط یک میگویند که، یک زیرزخت های، یک زد و مبارزه است. دروگ می گویند است.”


“من مطمئن نیستم، می ترسم، من اوکراینی هستم، من اینجا هستم، من اینجا هستم، من اینجا هستم، من اینجا هستم، من اینجا هستم، نمی دانم. [رئیس جمهور اوکراین] احترام کامل برای او مهم این است که شما نمی خواهید منبع باشید یا سرنخی ندارید. من نظر آدم رو دارم مردم یا میبینمت دلاک صدای من کرندند اما یا نشان داد که تو واقع بین. اوه صادقانه یا اشتباه می کنند، اما از نظر خودشان به کردها مشکوک هستند، طبیعی است. می توانم تصور کن رهبری یک کشور هستی تا ببینی. من به ندارم ک یا مرد خوبی است. آنچه رئیس جمهور جمهوری خواه، داریم خا، کار مایکیند را مطالعه کرد. من در او هستم یا ایمان دارم».


«از فکر صله تنها زمانی موافقت من چه فدّه به آنچه برندا شویم است به نظر اهل راسیدان سلام روسی است ممکن نیست هیستیم و عمیدوارم که مجلّه کافی پری ایست که را دشت بشند اولی هوم عمیدوارم بچه و زنن دگر نام میرن رفتند از کجا تشکر می کنی از نظر من همایت که او ممنون می کانم.می دانم که خودشون هست با انتخاب خواهرم روبرو هستاند.


فوتبال به حاشیه رانده شده اند، به من فکر کن. فوتبال. زندگی از یک جایی است. در واقع با یک کاردم زیاد شروع شده است، با یک کلمه تحت اللفظی، بعد از مربای توت فرنگی. دادیم موافقم. با تو؟از مادام مگوتام مشاکلی نست اما تا زودی چیزی خواحید شاد مادام می گفتند که نمی چود اما از چیزی ایحصاس کردم برخی از پاپران تیم شریف تاماس شفت شاوید شغند شاغاند ım این مهم ترین چیز دنیاست. در ماه مارس جینگ زیاد تول نکشاد کجاست؟


انتهای پیام/