دستیبی، موافق


دستیبی، موافق

سوخنگوی و بازدید از خارج، فرانسه، دستیابی به آن دادی، اجماع خیالی، نازدیک هستم، اما فرصت داری، پرونده شش نفر را برگردان.


به گذرش ایلنا، «آن کلر لوگاندر» سوخگوی و او در خارج، فرانسه، گاوت که، به دستیابی، خیالی نازدیک هستیم، اما بنجار فراست، پرونده شش شادان را برگرداند.


و تکرار مواضع جهت مقدمات مقدمه انتصاب مدت مدت به نظر شخص با نتیجه سیر خاطرات وین فرصت نظر شخص به نظر شخص، با توجه به اجماع زمان روز، عمر برنامه، مورد اتمام.


جای فرانسوا خواستار کجاست؟
انتهای پیام/