دیپلمات های ایرلندی اجتناب کرده اند روسیه ریختن شدند


دیپلمات های ایرلندی از روسیه اخراج شدند

مسکو ماه قبلی دیپلمات های ایرلندی را در پاسخ به ریختن ۴ دیپلمات شخصی اجتناب کرده اند eire ریختن کرد.


ایندیپندنت گزارش داد کدام ممکن است روسیه ۲ دیپلمات ایرلندی را ریختن کرده است.


ریختن دیپلمات ها در پاسخ به ریختن ۴ دیپلمات روسی توسط eire در ماه قبلی صورت گرفت.


وزارت خارجه eire همراه خود صدور ادعا ای ادعا کرد ریختن دیپلمات های این ملت موجه نیست.


در بخشی اجتناب کرده اند این ادعا آمده است: انجام چنین اقدامی هیچ توجیهی ندارد. کارمندان سفارت ما در مسکو هیچ گونه فعالیتی کدام ممکن است همراه خود وظیفه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظایف دیپلماتیک آنها ناسازگار باشد، انجام نداده اند.انتهای پیام/