رانندگان: سفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال ها را جشن نمی گیریم/ پیمانکار: همراه خود افراد قرارداد نداریم، ماشین اجاره ای داریم/ سرزنده کارگری: نمایندگی موظف به رعایت قوانین شکل است.


رانندگان: تعطیلات و سال ها را جشن نمی گیریم/ پیمانکار: با مردم قرارداد نداریم، ماشین اجاره ای داریم/ فعال کارگری: شرکت موظف به رعایت قانون کار است.

رانندگان نمایندگی لیزینگ انرژی الکتریکی گیلان می گویند: این نمایندگی به بهانه اینکه بر روی خودرو قرارداد دارد، قوانین کار رانندگان اجیر را رعایت نمی شود. اگر شرکتی همراه خود تجهیزات های ما قرارداد دارد، ما چه هستیم؟ خواه یا نه ما شناخته شده به عنوان قدرتی کدام ممکن است ماشین خودمان را به کار انداخته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کارمان را در اختیار نمایندگی قرار داده ایم، نباید دستمزد صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام مزایایی کدام ممکن است قوانین در اختیار کارمندان قرار داده است، داشته باشیم؟


رانندگان استیجاری نمایندگی گلوله کردن انرژی الکتریکی گیلان در تصمیم همراه خود خبرنگار ایلنا نسبت به حقوق زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود عیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنوات اعتراض کردند.


این رانندگان اجیر شده می گویند: ما زیر تذکر منصفانه نمایندگی پیمانکاری کار می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نمایندگی بیمه مناسب را رد می تدریجی با این حال به ما عیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنوات نمی دهد.


می گویند: ما هم مثل بقیه نیروها در اداره انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند هفت صبح به همان اندازه ساعت ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم بعد اجتناب کرده اند ظهر کشیک هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر سه روز یکبار باید خدمت کنیم، با این حال حقوق نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای سایر کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها چیزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند پیمانکار می گیریم همین حقوق است «۲ ماه است».


به آگاه این رانندگان استفاده شده؛ حقوق رانندگان آنقدر کم است کدام ممکن است تنها قیمت آن استهلاک خودرو آنهاست. به این انجمن، رانندگان برای کار شخصی دستمزد اکتسابی نمی کنند، اما علاوه بر این ساده برای اجاره اتومبیل شخصی دستمزد اکتسابی می کنند.


یکی اجتناب کرده اند نیروی محرک ها می گوید: همراه خود زمان خارج از مقررات حدود شش میلیون تومان اجتناب کرده اند نمایندگی می گیرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حقوقی کدام ممکن است نمایندگی می دهد ساده می توانم حق بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت خودرو را تیز کردن کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون حرفه نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیر آن هستم. اقساط ماشین عقب افتاده باید باشی نمایندگی بمونم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناعادلانه کار کنم.


رانندگان نمایندگی لیزینگ انرژی الکتریکی گیلان می گویند: این نمایندگی به بهانه اینکه بر روی خودرو قرارداد دارد، قوانین کار رانندگان اجیر را رعایت نمی شود. اگر شرکتی همراه خود تجهیزات های ما قرارداد دارد، ما چه هستیم؟ خواه یا نه ما شناخته شده به عنوان قدرتی کدام ممکن است ماشین خودمان را به کار انداخته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کارمان را در اختیار نمایندگی قرار داده ایم، نباید دستمزد صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام مزایایی کدام ممکن است قوانین در اختیار کارمندان قرار داده است، داشته باشیم؟


علاوه بر این می گویند ما هم شبیه سایر کارمندان اجازه استفاده اجتناب کرده اند مرخصی ماهانه را نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به مرخصی برویم حقوق مان کم تبدیل می شود.


رانندگان گفتند: “ما شایعاتی شنیده ایم کدام ممکن است حقوق ما ساده ۲۷ نسبت افزایش خواهد یافت کدام ممکن است بوتلگ است.” اگر همراه خود تامین اجتماعی سر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار داریم، حقوق ما باید طبق مصوبه شورای برتر کار افزایش یابد ۹ {همه آن} چیزی کدام ممکن است می خواهند برای ما خاص کنند.


به آگاه رانندگان، نمایندگی در ابتدای هر سال منصفانه برگه تسویه حساب پیش روی ما مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در ابتدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند انعقاد قرارداد امضا می کنیم کدام ممکن است تمام حقوق شخصی را اکتسابی کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت عدم امضای قراردادمان. تمدید نخواهد شد.


خبرگزاری ایلنا، شکایت این رانندگان اجاره ای همراه خود نمایندگی پیمانکاری فراز آریا خاتم مشترک این نمایندگی در {پاسخ به} دلیل برای عدم تیز کردن عیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنوات رانندگان اجاره ای ذکر شد: شناخته شده به عنوان پیمانکار همراه خود شخصی اشخاص حقیقی قرارداد نداریم، با این حال خودروهای آنها را اجاره کرده ایم. پس قرارداد ما اجاره است ۹ قرارداد همراه خود این نیروها. به همین دلیل نمایندگی تعهدی به تیز کردن عیدی به این نیروها ندارد.


این مقام به فرماندهی ذکر شد: ما شناخته شده به عنوان پیمانکار موظف هستیم امدادرسانی به نمایندگی انرژی الکتریکی را انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این قرارداد را همراه خود خودروها امضا کنیم.


منصفانه مقام به فرماندهی در نمایندگی پیمانکاری دانستن درباره حقوق زیرین این رانندگان ذکر شد: حقوق این رانندگان بستگی دارد بودجه ای دارد کدام ممکن است اداره انرژی الکتریکی به ما می دهد. واقعیت اینجا است کدام ممکن است حقوق این رانندگان همراه خود شبیه به قراردادی کدام ممکن است در ابتدا همراه خود اداره انرژی الکتریکی بسته بودیم تصمیم گیری تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر رانندگانی بخواهند حقوق شخصی را افزایش دهند باید اجتناب کرده اند اداره انرژی الکتریکی پیگیری کنند.


وی دانستن درباره صحت افزایش ۲۷ درصدی حقوق رانندگان چارتر نیز ذکر شد: ادامه دارد میزان حقوق خاص نشده است با این حال طبق آنچه گفتم میزان افزایش حقوق طبق قراردادی کدام ممکن است نمایندگی پیمانکار تصمیم گیری کرده است. ” همراه خود مدار {الکتریکی}


با این حال خواه یا نه پاسخ فراز آریا به حلقه پیمانکار قانع کننده است؟ خواه یا نه می توان کارگری را کدام ممکن است عیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقساط سالیانه برای وی کسر تبدیل می شود محروم کرد هر دو بر مقدمه مصوبه شورای برتر کار حقوق وی را افزایش داد؟ خواه یا نه امضای برگه تسویه حساب در ابتدای قرارداد همراه خود کارمندان تخلف نیست؟


محسن باقری (عضو هیئت مدیره وسط توافق شوراهای اسلامی کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار استان تهران) وی در {پاسخ به} این سؤالات ذکر شد: اگر کارمندان توسط نمایندگی بیمه شده باشند، قرارداد آنها قرارداد کار تلقی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی موظف است طبق قوانین کار همراه خود آنها رفتار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} صورت باید اینگونه باشد. جشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفر.” به این نیروها اعطا شده است.


باقری علاوه بر این اجبار کارمندان به امضای برگه تسویه حساب را تخلف دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بر مقدمه رای دیوان عدالت اجرایی صرف امضای این برگه به ​​معنای تسویه حساب همراه خود نیروها نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت شکایت کارمند، کارفرما تیز کردن به هیئت مدیره.» به همین دلیل اگر کارمندان تسویه حساب را امضا کردند با این حال عیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرف نگرفتند می توانند شکایت کنند.


این کارشناس روابط کار ذکر شد: اگر این نیروها قرارداد کاری داشته باشند، باید حقوق آنها نیز طبق مصوبه شورای برتر کار افزایش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توان خودسرانه حقوق آنها را افزایش داد.


باقری افزود: حق همراه خود این رانندگان است. چون می گویند اگر شش میلیون تومان ساده برای اجاره خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید از گرفتن {نیروی کار} شخصی اکتسابی کنند، بی انصافی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مبلغ حتی کفاف قیمت استهلاک خودرویشان را نمی دهد.


انتهای پیام/