راهنمایی عالی ماه اضافه در هر سال تحصیلی نادیده گرفته نمی شود.


نمایش دهید "یک ماه اضافی در هر سال تحصیلی" رد شد

سخنگوی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استقبال خوشایند داده ها آموزان اجتناب کرده اند آموزش های حضوری را علت رد راهنمایی افزایش عالی ماهه سال تحصیلی دانست.


صادق ستاریورد، سخنگوی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون تربیت جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش به خبرنگار ایلنا ذکر شد: راهنمایی «افزایش عالی ماهه سال تحصیلی» در اردیبهشت ماه آخرین شده است. این قوانین علاوه بر این مقرر کرده است کدام ممکن است امتحانات باید در خرداد ماه برگزار شود، به همین دلیل هرگونه اصلاح در این دوران باید به تصویب مجلس شورای اسلامی هر دو ستاد سراسری کشتی همراه خود کرونا برسد.


وی همراه خود ردیابی به عدم هدف اصلی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش بر افزایش سال تحصیلی ذکر شد: پیشنهاداتی برای افزایش هر دو کاهش زمان در سال تحصیلی مطرح شد با این حال هدف اصلی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استفاده بهینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداکثری اجتناب کرده اند سال تحصیلی است. آموزش در جایگزین باقی مانده به همان اندازه بالا اردیبهشت ماه.


سخنگوی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش همراه خود تاکید بر لزوم جبران افت تحصیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب ماندگی تحصیلی در زمان بقیه ذکر شد: غرامت الظهری. اگر این {اتفاق بیفتد}، نیازی به افزایش سال تحصیلی نداریم.


ستاریورد همراه خود ردیابی به مونتاژ دیروز شورای برتر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش {در این} خصوص ذکر شد: راهنمایی عمومی {در این} مونتاژ اینجا است کدام ممکن است مدارس اجتناب کرده اند جایگزین باقی مانده استفاده کنند. وی افزود: مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است راهنمایی افزایش سال تحصیلی روزی مطرح شد کدام ممکن است درگیر کاهش پذیرش تحصیلی حضوری بودیم، با این حال همراه خود استقبال جذاب داده ها آموزان، نیازی به افزایش زمان در هفته نیست. اجتناب کرده اند این سیستم سال تحصیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاه.»


انتهای پیام/