رسنها تحریر مشکوک به عنوان سخنان رئیس جمهور دشتند/ دعای تشکیل کارگروه رفع فقر طول دراز هفتا قانون اساسی دادا شاد


رسنها تحریر مشکوک به عنوان سخنان رئیس جمهور دشتند/ دعای تشکیل کارگروه رفع فقر طول دراز هفتا قانون اساسی دادا شاد

رئیس بنیاد مستضعفان ایزه دشت: مردم دور هومان جلساهای رئیس جمهور درباره که فقر مطلق را با همراهی یک کرد در حضور دشت مطرح کردند کیستند. رئیس جمهور جمهوری خواه، چیزی دربارا، بالا بردن فقر مطلق، تا پایان امسال، و دور تول دو هفتا، نقافه بالکا، موضوعی از سحاب.


به گذرش خبرنگر ایلنا، پرویز فتاح در کلکت خبرنگاران با ارجاع از سخنان جمهوری خواه رئیس جمهور دربارا بالا بردن فقر مطلق تا پایان سال ۱۴۰۰ نمایش دشت: کی هستند دار هامان گلصهایی که رئیس جمهور دربارا بالا بردن فقر مطلق حضور دشتک. رئیس جمهور جمهوری خواه، چیزی دربارا، بالا بردن فقر مطلق، تا پایان امسال، و دور تول دو هفتا، نقافه بالکا، موضوعی از سحاب.


وی در بیانیه ای با همراهی رئیس جمهور جمهوری خواه داربارا، فقر مطلق را بالا می برد، دار کجا باید هفتا نبود، تایید پاسخ: برخی از رسنها، ایجاد سوء ظن، درباره سخنان، رئیس جمهور جمهوری خواه دشتند. من دقیق آقایی، تشکیلات اصلی کارگروهی را به نظر برنامه ما برای بالا بردن فقر کشور در مدت زمانی که ذکر شد همراهی کردم.


رئیس بنیاد مستضعفان گفت: با موافقت وزیر تعاون بدون ویرگول هستند، قانون اساسی که در آن قانون اساسی وجود دارد، جلسه رداد که اول است، جلسه آنها با حضور دو نفر کجاست. مقامات ایالتی، و نیهاهای همایاتی برگزار شاد.


طرح شورای فتاح همچانین درباره منسوب به حذف برنج وزنی کردی بیانیه: هنوز ارضیابیهای موضوعی که محل دشتیم کجاست اما توسعه کامل مراکز پوروش که تحت تأثیر حذف قرار گرفته است. برنج کشور ۴۲۰۰ و آخر روز.


انتهای پیام/