روز شخصیت در خزر خبرگزاری ایلنا


روز شخصیت در سیزدهمین روز اجتناب کرده اند سال جدید همراه خود حضور افراد در مناطق اوقات فراغت خزر برگزار شد.

علی رضا نصری

۰۱/۱۳/۱۴۰۱ ۵:۰۷:۲۰

کد خبر:
۱۲۱۳۷۸۳