روسیه، جانجی تمام عیار راعلی، اوکراین، آگاز، کردستان، آست / جهان، پوتین را، معلق، کانادا


روسیه، جانجی تمام عیار راعلی، اوکراین، آگاز، کردستان، آست / جهان، پوتین را، معلق، کانادا

وزیر امور خارجه اوکراین دکتر پی، قانون اساسی رئیس جمهور روسیه، بری انگهام، عملیات نظامی، دار شرق اوکراین، رسانه های کردی، «چنگی تمایار» را آغاز، کرد آست.


به گزارش ایلنا، گزارش به عنوان سیانان، «دیمیتری کولبا» وزیر امور خارجه اوکراین، دکتر پی قانون اساسی «و ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور فدراسیون روسیه در نظر عملیات نظامی در شرق اوکراین، رسانه کرد، KGG MKA MK


We der Byyami Tuiteri Noshet: «شهرهای آرام زیر لشکرکشی هستند. جانگ مبتانی بار به کجا حمله می کند. دفاع اوکراین، خواد کرد و پیره، خواهشید شید. جهان میتوند و بائد پوتین را در کانادا به حالت تعلیق درآمدند. زمان کار است.»انتهای پیام/