رویدادهای پتروپالایشگاه شهید سلیمانی به ارزش ۱۱.۵ میلیارد دلار سرمایه گازاری بزرگسال ۱۴.۵ میلیارد یورو تعریف جدید کردیم


رویدادهای پتروپالایشگاه شهید سلیمانی به ارزش 11.5 میلیارد دلار سرمایه گازاری بزرگسال 14.5 میلیارد یورو تعریف جدید کردیم

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان ایران با تکذیب اینکه دشت نشان داده است: منابع مالی را در جایی که با روچ های متفاوت است تامین کرده است و همچنین منابع مالی، منابع مالی بانکی، سرمایه مردمی بهره، خیمه پردین و ساع را تامین کرده است. آی هادی آذین برک به عنوان نسل داخلی در کاهش و آبستگی توسط پگانگان گسترش صنایع داخلی و ایجاد شغل کم کنیم.


به گذرش خبرنگر ایلنا، فرهاد احمدی در نشاط خبری دار مجموعه خبرنگران، در چارچوب آناتومی سیاست وزارت امور خارجه و وزارت نفت در گسترش ژرفیت های پالایشی کاشور به جی خامه فروش، دشت نمایش: اعظم صنعت نفت ساچین شتابها چپیشی بخشی داش بررسی محل پیشنهاد برنامه، وقایع پتروپالشگاه جدید، شهید سلیمانی، در بندرعباس، وقایع پالایشگاه، نفت، خوزستان و هاماچین، تکمیل پیشنهاد برای گسترش آن و تثبیت شرایط. ، پالیشگاه آبادان، اساسنامه کار قره قرار گرفت است.


به نظر شما حوادث پتروپالایشگاه، شهید سلیمانی، را ۱۱.۵ میلیارد دلاری، رسانه کردی و افزود: بیمه منابع مالی را که در روشهای منابع مختلف پولی وجود دارد و همچنین عبارت «فاینانس بگیر» را هدایت کردم. منابع مالی، «مجدم شاهی بر قمار شِرِّ شَرِّه بهائی» بیش از دو سال پیش بود و نسلی درونی و درونی در چارچوب کاهش بود و زیارتی هم داشت. با گسترش صنایع داخلی و ایجاد شغل.


مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختن نفت ایران: اتفاقات پالایشگاه خوزستان اولویت اول ۴.۵ میلیارد دلاری به عنوان یک تصمیم، مبلغ قابل توجهی است.


بیانیه کرد احمدی: با بهرا برداری، مرحله اول پیشنهاد توسعه و تثبیت ظریفیت پالایشگاه آبادان که با چشم انداز تحول کیفیت محصولات زایشی و ناسازی پالیسه آست، عملیات تکمیلی در پریم راغه گاز.


وی یادور شاد: موجودی پول باید به یک پرداخت تکمیلی هدایت شود، جایی که حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو افزایش یافت.


نحوه نگهداری با ارجاع به آن ۵۰ سوال، تجربه، کجا شرکت کردی، اتفاقات شهر انجام شد اعم از وقایع انبارها و خطوط، خط انتقال، نفت خام و فروارد بالا و طریحی و سخت.جهت آگری پروجه های نفتی بخش پایین دوستی راپورت استاندارد رز در میان ملی رز دنیا داریم.


گیف احمدی: برنامه با یک ریزه سازماندهی شده، تاتی، ش، ماه، غازتا، تفریق کامل، هی د، پا گذاشتن، فعال را، که از، مجموع ۳۵، تفریق سالهای من، ۲۴ تفریق، برنامه، را، نتیجه گیری، و تسویه حساب کاردا یام. و ۹ گزاره باقیمانده را تای ۶ ماه آینده سکونت یواخیم کرد.


اعلام کردی: آکونون در بیش از ۷ پر ت ری شرکت بالغ ۸ هاار نفر با تصویر مستقیم و ۱۵ هاار نفر با تصویر غیرمستقیم توسط یک آر اشغال شده است.


بر اساس فرامین، مقام اکثر رهبران، دیر خاکی طهارت، عقیده باطن، سازی و پاسداری از حداثاخاری به عنوان سازندگان. ما مشکلات را مطرح می کنیم و تحلیل می کنیم که آنها بحث عقیده هستند تا مشکل کردستان را حل کنیم و با تامین مواد اولیه و ایجاد خط تولید لولا داخلی، سازی، کردی و دار در راستا پیوند ایجاد کنیم. ، مرزهای ۶۳ هزار تین با آن ایرز بالغ است تول ۱۲۴۱ میلیون متر زر داد بقیه ماندا را تا خرداد سوارش خرد خواهیم داد که ترتیب کل با سوارش ۱۰۷ هزار تن به کجاست. ارزش پش به مبلغ ۲۱۴۰ میلیارد تومان از سازندگان حفاظت داخلی خواهان کرد.


مدیرعامل شرکت عامل ملی مهندسی و ساخت ایران با اشاره به ضرورت اقدام، جهادی، دار، زمینی، سلوک، طرح های، عمرانی، دار، کشور، اعلامیه، کرد: همنتور که مقام رهبری خطاب توسط دو متخصص و فعال، تکذیب کرد. ersat sanat: naft ar ar arsar farmod.بادنید،احساس خواستگی نکنید وبادنید جهاد در راه … وعده خدا به او نعمت الهی است. امروز دو مدیر که شرکت کمر همت بستا و تا بخشی از جبران تاخیر است و شرکت آقاب مندقی پرو قاهای قدیمی، ک در دولت، موافقت استفاده از کلمه، موفقیت یک پروسه نو، یک پروسه جدید، یک رپ نیز-ا-شا-رضاییدبی جدید، متخصص لولا و ۳ مگا پروه پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی را تعریف و ساخت…راهی و انجام عملیات در ابتدای سال ۱۴۰۱ شرکت اگز خواهان کرد کجاست. خط لولا سوخت تابش (از رفسنجان / بیرجند / تا مشهد) به طول ۹۵۰ کیلومتر با سرمایه ۳۷۲ میلیون یورویی است.


با بیمه مالی بانک مذاب، خط لولا سوخت رفسنجان، یزد و فونداسیون های متصل به آن به طول ۲۳۰ کیلومتر و سرمایه ۲۲ میلیون یورویی با اضافه ۱۴۰۰ میلیارد تومان و خط انتقال لولا سوخت پارس و فونداسیون جانبی به طول ۴۰۰ کیلومتر و یک میلیون لیره سوریه بانک مالی معامله و توسعه یافته و ۵۰۰۰ لیر نقد می باشد.


انتهای پیام/