سازماندهی ۵۰۰۰ تعهد کارگاهی برکت در مناطق محروم


راه اندازی 5000 پروژه کارگاهی برکت در مناطق محروم

بنیاد برکت تکیه کن به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اجتناب کرده اند سازماندهی ۵۰۰۰ ساختار کارگاهی نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوزاد در مناطق محروم ملت خبر داد.


به گزارش ایلنا، معاون رشد اشتغال گروه در بنیاد برکت همراه خود تشریح اقدامات جدید بنیاد در زمینه اشتغال زایی ذکر شد: در سال ۱۴۰۱ سال «ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی» یکی اجتناب کرده اند سال ها بود. اقدامات جدید بنیاد برکت در زمینه اشتغالزایی.


مرتضی نیازی شکسته نشده داد: پیش بینی داریم در هر منصفانه اجتناب کرده اند این کارگاه ها بین ۵ به همان اندازه ۱۰ نفر به صورت مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمستقیم مشغول به کار شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازماندهی ۵۰۰۰ تعهد نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش کارگاهی کمتر از برای ۵۰ هزار نفر جایگزین شغلی تحمیل می تدریجی.


وی همراه خود ردیابی به کمیت علاوه بر این این کارگاه های نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوزاد خاطرنشان کرد: کمیت کل برای تحمیل ۵۰۰۰ تعهد کارگاهی نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوزاد ۲۵ هزار میلیارد ریال است.


251f95a3-b934-47c4-b105-4f002920098b


نیازی تاکید کرد: این کارگاه های نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش علاوه بر این تحمیل جایگزین های اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت، می توانند اجتناب کرده اند ساختار های اجتماعی نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانگی حمایت کنند.


معاون رشد اشتغال گروه بنیاد برکت همراه خود ردیابی به ورزش تسهیلگران بنیاد برکت ذکر شد: امسال ۸۵۰ نفر اجتناب کرده اند مدیران اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلگران بنیاد در مناطق محروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی ملت نامزدها کار را ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شرکت ها شخصی راه اندازی شد خواهند کرد. “


به آموزش داده شده است نیازی، در سال ۱۴۰۱، ۱۶ هزار روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ شهر {در سراسر} ملت تحمل محافظت ورزش های اشتغالزایی بنیاد برکت قرار گرفتند.


بازگشت به تبدیل می شود: بنیاد برکت به همان اندازه نوک سال قبلی ۱۸۰ هزار ساختار اشتغال زایی گروه را در مناطق محروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محروم ملت اجرا کرده است.


معاون رشد اشتغال گروه بنیاد برکت افزود: کمیت علاوه بر این این انواع ساختار اشتغالزایی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ۵۴۰ هزار نفر به صورت مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمستقیم جایگزین شغلی تحمیل کرده است.


انتهای پیام/