سجادی: واگزاری دو پاشگاه یک کار جهادی بود/فروش سهام استقلال و پرسپولیس فاید بیگ شماری درد.


سجادی: واگزاری دو پاشگاه یک کار جهادی بود/فروش سهام استقلال و پرسپولیس فاید بیگ شماری درد.

وزیر ورزاش و گوانان درمورد و ایگدری سیهام سرخابی او کردها را همراهی کرد.


به گذرش ایلنا، سید حمید سجادی، کارگردان مراسم برگزاری، جشن و آگدری، سیهم سرخابیها، با مردم، نمایش دشت: ترسیم ادب و رفتار ورزاچ به وظیفه پشکوستان، اجازه میگرام و میخواهم وجود دارد. ، وظیفه بازرگان پشرک.


وای اسپیس با تلاوت آیااز قرآن کردی عنوان: سر حضار میگوید از ماه رجب با اسانی عبور کرد نکنید و دقایق و ساعت را جدی بیجرید. توافقات ماه رجب خوبی افد. ایاد شعبانیه، مقایسه، شاد با اتفاق، که روز گزدشته افتاد، برگ زرینی، ویرایش در تاریخ، و رازش خشورمان بود. نوشته ریا و خودمانی میگویم به خاندوزی، گفتم همیشه به جودم، توسل دشتم. امچب شب متولد در مقابل سجد عست.


اعلامیه کرد سجادی: قبل از انتخابات جلسه ای توسط آیت الله علی خامنه ای رئیس ستاد انتخاباتی برگزار کردیم تشکیل شد و جلسه مستضعفین درخواست کرد اولین کاری ریاست جمهوری نامیده شد. آه و همکارش که مفقود شدن زیادی کرندند و انصافه کار جهادی انجمن شاد را دید. در دولت مردمی و عدالت کار مردمی مهور سورت گرفت. از دانشگاه ورزاخ کاشور تا کوهان بازرگوران ممنون مای کنام.


وزیر ورزاخ و جوانان تاکد کرد: یکی دو خوهش از درویش، آجورلو و اعضای محترم من حیات، ریاست دو پشگاه دارم. خانمهای ورشکار دوست دارند پیراهن دو تیم را پپوشاند. برنامه ریزى کنید تا تیم هی بانوان در استقلال و پرسپولیس از بجرند است. میخواند رشد و شکوایی خود را در دو پاشاگاه نو بوزند و عمیدوارم در مسیر موفق باشیم.


ما پاسخ را تأیید می کنیم: خواهش دگر از آز واگدهری بود. مرزهای آخر یک صد سال ورزاچ نوین و سازمان یافته دریم را مطالعه کردم اما زمان من در تاریخ مپک باستان و چند هزار سال باز می گردیم چه چهار هزار سال قبل کشتی پهلوانی دشتیم که امروز به اندازه یاد. میچود. بخشی کجایی؟ یکی دگر جایی است که Rashta Ha Chogan Ast Ke der Dunya Is Anne است که عنوان پولو را دارد مایبرند. چوگان زیربانایی خیلی از ورزش سلام امروزی است. در اینجا، شما آن را به عنوان جایی که می خواهید بروید تقسیم کرده اید. مأموریتش این است که کجاست، زمین، شهر، شهر امروز، زیربانایی، اسب، باغ، آنجا جاست. حیف است وقتی ایران پاشگاهی چوگان راا برگزار می کند چهار پینگ تیم پچتر نباشند. طرح گیرى دار که توسط شما تیم مردمامی بستقی درد و عمیدوارم رزی در چوگان تیم هائه آبه و کرمز دشتا بشیم عرضه شده است.


سجادی خاطرنشان کرد: رز برخی را از کجا پیدا کردی این پیام رشیده است. نیک بخش با آدرس مدیر مرکز پوچه از رسانه های کردی است، پیشنهاد علمی است، جنسیت اقتصاد هم هست و فوتبال زیاد است. در میان گرم، هی، این منطقه شماست، و شما نمی خواهید از آن استفاده کنید. من هم با شما موافقم اگر بخواهید به صورت قانونی به ایشان تکلیف شود و وزارت ورزش بسیار مفید خواهد بود. Pss پیشرفت وزارتخانه های اقتصاد کجاست و دارایی و سازمان خاص سازی تشکر میکنم. عمیدوارم با تیماد وطنان است که پای صحنه کنار صحنه آگری چود و بر دیگر برقهای عمید را در ورزش شهید بشیم.


وزیر ورزاخ و گوانان یدور شاد: هزینه های چندگانه، فرمان داریم. دولت مردمی آست و رئیس جماهیر دار صفرهای استانی میگوید باید میتوانیم را به مردم نشان بدیم. توافق نامه عمش افتاد کجاست؟ نیاز به کارگاه های آموزچی و کار شاپ داریم. انشاءالله چهار پنگ سالی ک خاندوزی که کردها را با خوبی و چین های خواد تنش و جلوه های نعوظ فوتبال دیده میچود همراهی کردی. خیلی خودمانی باگویم شنیده بودیم فوتبال ایران اقای آسیا است اسما با عفتی کیدار AFC افتخار و بی نظمی که از سال ۲۰۱۶ حضور دشت توسط چه برخورد که اولتیماتوم دادا و گفتندی راستی راپی رز داد.


وای آدم داد: قسمتی از قره داد را با مدرک و با حرف و حرف و اشتباه و نیاتم به نظر راستی و آزمایشی و فرصت داد دادم. دار آن پینگ رز شبانه رزی تلاش کاردم. بار اول رز پنج شنبه بار اول تماس تلفنی با خاندوزی دشتیم و خداوکلی دوشنبه آخرین بار انبهی آخرین بار انبویی به عنوان من اتلت دو پشگاه برگزاری شاد اما فکر نامکنم به کارگردانی کردا بشند و ری خود راک که هیما مدنیم سادرهانیم منصافانه نبوده. پس از مخالفت کردا و درخواست، نگاه دادیم تجدید شد، اما قرارداد زیبنده کجاست؟ همام در ورزاچ کار و تلاش کردیم منند چرخش دفاع مقدس و دوست ندشتیم به نظر جایی که تقسیم کردید به عنوان ورشو و فوتبال به عنوان جنگ رسانه ملی، انواع رسانه و فضای فیگوراتیو، منبع پذیرایی، یک چنین موافق.


سجادی، بیانیه کرد: نبید برای فوتبال، توافق رخ میداد کجاست. سرنوشت آنها فرق می کند و تقسیم می شوند و به کارگردانی شهدا نیستیم. ورزشکار چه وقت با پرچیم بالا و میرود و اشک ب گوشا چشمنش میاید و وقت قهرمان المبیک میچو روی دوش میاندزد. ورزشکار خوارجی، دریم خا، وقتتی قرهحش، از رازیم صهیونیست خورد، میگوید با کاشور بچکش، دوئل نامیکنام. قراردادهای خوب بیاد در میادین بین ملی رخمایی چود کجاست؟ فوتبال عزیز، هچ باختی، تکنون نداشهایم. طبیعت در بهار به نظر تیم ملی ارضوی موفق دارم تا در کارا و مشهد پیروز بشیم. خدارا شکر چه نام تیم تیم ملی با صحنه میرود و چه بابوس امام رضا میرویم تاز باخ این همیت کنیم. آنها Val Ast هستند و مطابقت دارند. بررسی متون پایانی نظام پشگاهداری را در موات قهرمانی دارم که شمیل تمام پشگاه آست و سرخابیها گوی خوبی هستند.


وه در پایان گفت: خبر خوب جایی که آست که تصحیح می شود شاد که دربی پیش رو با ۳۰ درسد تمشاگر یعنی ۱۰ هزار نفر آ هر تیم بزرگ شد.


انتهای پیام/