سرشماری بیستره ۵۷۴ نفر رشید/کرونا ۱۴ خانواده دگر را ازادار کرد هستند


سرشماری بیستره 574 نفر رشید/کرونا 14 خانواده دگر را ازادار کرد هستند

دیر ستاد، مصاحبه با کرونا، مازندران و وضعیت موجود: ۵۷/۴


به نام گزارش خبرنگر ایلنا، سید فرهاد غلامی، دبیرستاد، مصاحبه با کرونا، آستان مازندران، دکتر خاص دیگران و شیوع ویروس کرونا در مازندران، گفت: وضعیت قرن ۵۷ کنونی، بیمار کرونا، در بیمارستان، هارمان و مراکش، پشارکاز ۹۹. سرشماری جدید کجا به آن مرتبط است؟۲۴ ساعت.


یا آدما داد: قضیه ۱۸۱ بیمار خیم بوده و دور بخش رقاتایی ویجه بستری هستند.


سرشماری پراساس گذرشا فتیهای امروز مازندران با ۱۴ ده راسیده است.

انتهای پیام/