سرمایه «اعتقاد کلی» از نزدیک تحلیل گذشت است/ اصلاحات مقامات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای دولتی در رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواضع شخصی


فرسودگی سرمایه

یکی اجتناب کرده اند اعضای حزب اعتقاد سراسری تاکید کرد: در بحث اعتقاد کلی پیش بینی {می رود} مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای دولتی در رویکرد، رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم انداز شخصی اصلاحی داشته باشند.


محمد جواد حق چین در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار ایلنا، تصدیق شد: اجباری است در سال جدید همراه خود ملاحظه به فشار های قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی در موجود در ملت به کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفاهم برسیم به همان اندازه بتوانیم برخی اجتناب کرده اند مشکلات را رفع کنیم. آنچه در جاری حاضر افسران دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای حکومتی همراه خود آن سروکار دارند، موضوع اعتقاد کلی است.


یکی اجتناب کرده اند اعضای حزب اعتقاد سراسری خاطرنشان کرد کدام ممکن است آنچه انتخاب گیرندگان باید در تذکر بگیرند میزان رضایت اعضای گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعاملی است کدام ممکن است می توانند همراه خود ساکنان تحمیل کنند.


وی همراه خود تاکید بر اینکه مهمترین چیزی کدام ممکن است هر ملت برای دولتمردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیران دارد بحث اعتقاد کلی است، ذکر شد: متاسفانه شاهد هستیم کدام ممکن است این سرمایه از نزدیک فرسوده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزن قابل توجهی برای آن باقی نمانده است.


این پرانرژی سیاسی اصلاح طلب یکپارچه داد: در بحث اعتقاد کلی پیش بینی {می رود} دولتمردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای حاکمیتی در رویکرد، رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه شخصی اصلاحی داشته باشند.


وی تاکید کرد: «مقامات‌ها باید به خاطر داشته باشند کدام ممکن است هیچ راهی بودجه‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده‌تر اجتناب کرده اند که ممکن نیست کدام ممکن است فضای تفاهم، گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت کلی را در اصل کار شخصی قرار دهند. تنظیم.


وی ذکر شد: انتخاب گیرندگان حتی وقتی دلشان به جایگاهشان در امکانات بستگی داشته باشد، باید بپذیرند کدام ممکن است اولین قدم برای جلب رضایت افراد، چیز خوب در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت آنهاست کدام ممکن است باعث ارتقای جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استحکام آنها تبدیل می شود.


وی تصریح کرد: در یک واحد سال قبلی شاهد انتخاب گیری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقاتی بودیم کدام ممکن است آن طرحی در مجلس نمایندگان به تماس گرفتن «ساختار حراست» بود کدام ممکن است به تصویب نهاد ذی صلاح رسید در حالی کدام ممکن است ربطی به آن است ندارد. همراه خود حمایت اجتناب کرده اند افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدیم کدام ممکن است این امر باعث نارضایتی فشرده شد.


این پرانرژی سیاسی اصلاح طلب یکپارچه داد: همین طور مشکلاتی کدام ممکن است همانطور که صحبت می کنیم افراد در بحث معیشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت روزمره همراه خود آن مواجه هستند بیش اجتناب کرده اند در هر زمان که عکس نیازمند معامله با مسئولان است.


وی افزود: همراه خود اپیدمی بیماری عروق کرونر مرکز اولویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر عکس در بحث سلامت افراد تحمیل شد کدام ممکن است همراه خود شیوع این بیماری درجه روابط اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت ساکنان آسیب دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یکی اجتناب کرده اند اتفاقات دردناک بود. کدام ممکن است سال قبلی تخصص کردیم.» انشاالله در سال جدید بتوانیم به رویکرد قابل قبولی برسیم.


حق چین تاکید کرد: معتقدم اگر نیروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان های خانه در ملت بتوانند به در اطراف اجتناب کرده اند خودخواهی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میل هایی کدام ممکن است قابل دستیابی است اجتناب کرده اند دیدگاه شخصی داشته باشند، چیز خوب در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است های افراد را برای حضور در خواست افراد تامین کنند. تذکر حزب، جناح، شخص..{دوست داری}..شاید اینجوری مشکلات رو رفع کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر برگردیم.


انتهای پیام/