سرمربی گروه جراحی شد + عکس


    سرمربی تیم جراحی شد + عکس

سرپرست فنی گروه فوتبال هواداران تهران تحمل حرکت جراحی قرار گرفت.


به گزارش النا، ساعت شب قبلی سرمربی هواداران فوتبال پس اجتناب کرده اند ماه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اولین جایگزین گروه پزشکی به مداوای زانوی شکسته شخصی تیز کردن.


رضا عنایتی کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۴ ماه پیش در یک واحد مجموعه ورزشی خیریه تحمل حرکت جراحی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حین ورزش هواداران دچار جراحات از حداکثر شد، خودت را پیدا کن توانست پای شکسته شخصی را به جراحان بسپارد.انتهای پیام/