سرویشای جدید تالوپیون فردا با حضور رئیس رسنا ملی رونمای میکوند


سرویشای جدید تالوپیون فردا با حضور رئیس رسنا ملی رونمای میکوند

مراسم رونمایی به عنوان سارویشای جدید منظومه رسانای تالبیون سر اسفند درسالان همیشایی بین ملی صداوسیما برگزار میچود است.


مخابره شده است.سیستم رسانه تالوبیون خواهان بود.


مراسمی وجود دارد، علاوه بر نظرات مردم، فعالیت های آنها، شعارها، شعارها، محتوای رونق محتوای تبلیغات سلیم است.


همچانین، تحریر کجاست مراسم برنامه، آدمی که در گذشته خفه می شود، مثل پشتترین همکاری را با تالوپیون داشهند، برآورد خواد شد.


انتهای پیام/