سفیر ایران در روسیه، دیدار کرد، معاون وزیر امور خارجه


سفیر ایران در روسیه، دیدار کرد، معاون وزیر امور خارجه

سفیر ایران، دکتر مسکو، دستیار وزیر امور خارجه روسیه، دیدار کرد.


بهه گازارش ایلنا، کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو، امروز پا سرگای ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه در محل و وزارت امور خارجه، کجا کوشور ددار و گفتوگو کرد.


دار در ددار، دگردیسی مربوط به همکریحی، ایران و روسیه، در حوضه دوگنبه، ناحیه و بین ملایان منبع و تبادل نظر تصمیم پیوند است.


انتهای پیام/