شما مشکلات مناطق مرزی و غیره را حل می کنید و در باچین هماری اقتصادی می گذارید.


شما مشکلات مناطق مرزی و غیره را حل می کنید و در باچین هماری اقتصادی می گذارید.

جلسه استادیوم هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با دو دستور کار “مشکلات امور مناطق مرزی” و “دیگران همکاری اقتصادی در باچین قرار دادند” به ریاست معاون دیپلماتیک اقتصادی و بازدید از امور کشورهای خارجی.


در گازارش ایلنا، جلسه استادیوم هماهنگی پیوندهای اقتصادی خارجی با دو قانون اساسی کار “مشکلات مسائل مناطق مرزی” و “دیگران شما یک همکاری اقتصادی باچین قرار می دهید” توسط ریاست مهدی صفری، کاردان دیپلماتیک اقتصادی وزارت امور خارجه ، امور خارجه، مرزی، با برگزار گردید.


صفر، جایی که شما ایجاد کرده اید، یک منطقه، یک منطقه، یک منطقه، یک منطقه، یک منطقه، یک منطقه، یک منطقه، یک منطقه، یک منطقه، یک منطقه، یک منطقه، یک منطقه، طراحی، واردات، صادرات، خدمات مهندسی پربار افزایش داد.


حاضر هستی کجاست جلسه مردم حلاش اینجا ولسوالی مرزه و عدم طرح یک جری تحقیق و راهکارها و پیشنهادات نظر کرندند.


از کجا شروع کردی ادم از کجا شروع کردی خاص فریندهای آگری و قره داد و بیست و پینگ صالح ایران و چین توضیحات و توضیحاتم را همراهی کردند که مهم ترین آنها با اطلاع رسانی دستگاه دستگاه راشد اصلاح شد؟


خاطر، به دلیل این پیام، راهنمای گسترش صادرات، کاشاورزی، جمهوری اسلامی ایران، به آنجا گسترش یافته است. بازارچه چین با محصولات دریایی و همچنین عبارت ابسیان نیاز به دارت و فرصت خوبه بری صادرات محصولات پروتو دیایی با چن فرح. مورد مخصوص محصولات کاشاورزی نز با عکس کمد آن توسط وزارت جهاد کاشاورزی پرونده دیپلماتیک کاشاورزی شکل بسته آن و برای صادرات آب و کیوی مجاز بود. کیوی و پرتقال در مورد اسلام بهمره دشته باد.


انتهای پیام/