شوراهای اسلامی ورزش مردمان سالاری دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستر همراهی های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر دغدغه های مردمان است


وامرهم شورا بینهم

یکی اجتناب کرده اند مسایل مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمند در گستره اقامت اجتماعی، کار با هم، همفکری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجعه به است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین مبین اسلام شناخته شده به عنوان مکتبی کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه‌ جانبه‌نگر به تمام اندازه وجودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای انسان ملاحظه کرده است. 

اسلام به لحاظ جامعیت، بالندگی، سعادت‌ بخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویایی کدام ممکن است در مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزه‌های شخصی دارد، به همفکری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجعه به ملاحظه ویژه‌ای کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت، جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فواید آن را گوشزد کرده است.

واگذاری پاسخگویی‌ها به مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت آنها در اداره امور کشور یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین برکات عظیم انقلاب اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهم اردیبهشت ماه، سالروز راه اندازی شوراهای اسلامی را بایست سطح عطفی در گذشته تاریخی مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری آینده مردمان در امور شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی کشور قلمداد کرد.

شوراهای اسلامی شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا، منشا متعدد اجتناب کرده اند اقدامات تاثیرگذار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه عمران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبادانی شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها را سرعت بخشیده، اجتناب کرده اند اینرو بستر همراهی های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر دغدغه های مردمان را فراهم کرده اند. 

اینجانب سالروز ساختمان شورای اسلامی را به همه اعضای شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای شورا کدام ممکن است در شورای برتر استان حضور دارند تبریک عرض نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید دارم در سایه همراهی مردمان، مدیریت شوراهای اسلامی شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا، اقدامات همدلانه شهرداری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی تجهیزات های اجرایی بتوانیم در باور مانترا سال کدام ممکن است همراه خود تدبیر مقام معظم مدیریت شناخته شده به عنوان ” ساخت؛ داده ها بنیان، اشتغال آفرین” نامیده شده، گام های اجرایی برداریم.