شورای برتر انقلاب باکلاس در {پاسخ به} مطالبه مدیریت جستجو در سند تغییر کامل است


    شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به مطالبه رهبری به دنبال سند تحول جامع است

رئیس جمهور در تحریک کردن اولین مونتاژ شورای برتر انقلاب باکلاس در سال جدید به مانترا سال بر مقدمه «ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال‌زایی» ردیابی کرد. کرد: به گزارش تصمیم، پیش بینی {می رود} رئیس معظم انقلاب باکلاس کمتر از هوشیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدبیر را {در این} زمینه به کار گیرند.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای ابراهیم رئیسی همراه خود احترام اجتناب کرده اند امتحان شده های صورت گرفته برای تدوین سند تغییر شورای برتر انقلاب باکلاس، این سند را نقشه راه این شورا دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: دارد.


وی یکپارچه داد: ایده ها نهایی به طور قابل توجهی نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان دغدغه باکلاس اجتناب کرده اند این شورا پیش بینی اقدامات همه جانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی تحویل داده شده است دارند.


رئیس جمهور همراه خود ردیابی به نیازها مقامات در بدست آوردن به مانترا سال اظهار داشت: پیش بینی {می رود} کسب کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار داده ها بنیان ۲ برابر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ورزش ها در بخش های مالی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا خیلی شبیه به صورت آموزشی بر مقدمه فناوری های روز باشد. “


در مونتاژ در لحظه شورای برتر انقلاب باکلاس، این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها دوره ها ۴ ساله شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونت شورای برتر انقلاب باکلاس بازرسی شد.


علاوه بر این اعضاء بر مقدمه تذکر رئیس معظم انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات شش گانه ایشان در خصوص مواضع، نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظایف شورای برتر انقلاب باکلاس در قالب سند تغییر صادره اجتناب کرده اند سوی شورا بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر کردند. سند زیر بخش هایی اجتناب کرده اند سند سوئیچ در مونتاژ بعدی باقی مانده می تواند.


اعضای این مونتاژ همراه خود یادآوری نیاز ساماندهی جامعه تهیه فروشگاه لباس، فروشگاه لباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم می کند زیبایی صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت شأن گروه، بر لزوم اجرای باقی مانده شورای برتر انقلاب باکلاس در بخش حجاب تاکید کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفاف توسط قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ارگان های دولتی.


در یکپارچه مونتاژ در لحظه شورای برتر انقلاب باکلاس موضوع تشکیل کارگروهی برای تدوین سند جاده مشی مانترا سال مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت ۲ گزارش در خصوص مانترا اجتناب کرده اند سوی دبیرخانه شورا تهیه شد. سال نیز راه اندازی شد شد.


اعضای شورای برتر انقلاب باکلاس علاوه بر این طاهرعلی محمدی را شناخته شده به عنوان رئیس دانشکده ایلام، محمد مؤذنی را شناخته شده به عنوان رئیس دانشکده شیراز، فرهاد دانشمند را شناخته شده به عنوان رئیس آموزش مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرضا دودمان را شناخته شده به عنوان رئیس دانشکده تجاری کرمانشاه منصوب کردند. بر مقدمه ادعا هیات صلاحیت، میبدی شناخته شده به عنوان رئیس دانشکده تجاری اصفهان، حسین حرسیج شناخته شده به عنوان رئیس دانشکده اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید احمد کلداوی شناخته شده به عنوان رئیس دانشکده شهید منصوب شدند.


انتهای پیام/