طرفدار های پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی به رویداد روز شخصیت


وی ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند اقدامات در در زمان حال، گذاشتن باغ روی پایین بام، صندوق عقب خودرو هر دو دوچرخه خودرویی است کدام ممکن است هنگام قدم زدن روی درجه بزرگراه می افتد. هموطنان گران قیمت بدانند کدام ممکن است این حرکت به به نظر می رسد کسل کننده خلاف اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریختن هر چیزی در بزرگراه ممنوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات دارد.

مشاور اجتماعی پلیس راهور افزود: این اقدام علاوه بر این آلودگی جو زیست، امکان لغزش، انحراف، تنظیم جهت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترمز ناگهانی برخی خودروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل مزاحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادف را نیز برای ادغام کردن تبدیل می شود.

سرهنگ جهانی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند طرفدار های روز شخصیت ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند کارهایی کدام ممکن است کمتر رانندگانی در در زمان حال انجام می دهند، توصیه مسافران در بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بار وسایل نقلیه ها است. علاوه بر این تخطی اجتناب کرده اند اصول، ممکن است در صورت ترمز ناگهانی، پیچاندن، پیچاندن هر دو ترمزگیری، بدترین آسیب جسمی را به سرنشینان وارد تنبل، مشابه با واژگونی وانت در سال های قبلی کدام ممکن است انواع زیادی اجتناب کرده اند ساکنان مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند. .

مشاور اجتماعی پلیس راهور در خصوص استفاده برخی اجتناب کرده اند هموطنان اجتناب کرده اند دوچرخه ذکر شد: طرفدار ما به خانوار هایی کدام ممکن است برای پرسه زدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریح ​​{اعضای خانواده} اجتناب کرده اند دوچرخه استفاده می کنند در در زمان حال گاهی ۲، سه هر دو ۴ نفر دوچرخه سفر می شوند.

وی افزود: این موضوع علاوه بر این اینکه مغایرت قانونی همراه خود معنی دوچرخه سیکلت دارد باعث انحراف، واژگونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث قابل توجه جسمی غیرقابل جبران به طور قابل توجهی برای جوانان تبدیل می شود، در حالی کدام ممکن است ترمز موتورسیکلت در چنین شرایطی کار نمی شود.

به گزارش پایگاه خبری پلیس؛ جهانی ذکر شد: سریع ما به خانوار ها اینجا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند پارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت های اوقات فراغت در نزدیکی منازل شخصی استفاده کنند به همان اندازه در چنین شرایطی مجبور به استفاده اجتناب کرده اند دوچرخه نباشند.

معاون اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت بازدید کنندگان سایت پلیس راهور در خاتمه دقیق کرد: اجتناب کرده اند توقف سد در محله پارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در باندهای خانه باغات کدام ممکن است در نتیجه تحمیل بازدید کنندگان سایت با کیفیت حرفه ای در موجود در باندها، لاین های مجاور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز نمی شود، . هدر. اجتناب کرده اند زمان ساکنان