طوفان از حداکثر، کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم دید در استان های تهران، البرز، قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط / ممنوعیت بازدید محیط رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهرها


طوفان شدید، گرد و خاک و کم دید در استان های تهران، البرز، قم و مرکز / ممنوعیت توقف در حاشیه رودخانه ها و نهرها

گروه هواشناسی نسبت به طوفان از حداکثر، کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش دید در استان های تهران، البرز، قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط هشدار داد.


بنابر ادعا این گروه، گروه هواشناسی در اطلاعیه ای نسبت به بدتر کردن سامانه همرفتی به طور قابل توجهی در ساعات عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوایل ساعت شب هشدار داد.


بر مقدمه ادعا گروه هواشناسی، این سامانه اجتناب کرده اند بلافاصله ۲۸ فروردین ماه تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه بالا فردا ۲۶ فروردین ماه شکسته نشده ممکن است داشته باشد. این سامانه باعث تحمیل پیچ و تاب از حداکثر در کنار همراه خود کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار، کاهش دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش استاندارد هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پیش بینی رگبار در کنار همراه خود رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد از حداکثر لحظه ای در مناطق آسیب پذیر تگرگ احتمالاً وجود خواهد داشت.

این شرایط علاوه بر این برای بلافاصله در استان های تهران، البرز، قم، نیمه شمالی وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا ۲۷ فروردین در استان های تهران، البرز، قم، نیمه شمالی وسط موجود است.

اختلال در تردد داخل شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برون شهری، سایش کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار، کاهش دید، کاهش استاندارد هوا، آسیب دیده شدن چوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهال های زمخت، آسیب به سازه های لحظه ای، گلخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابلوهای تبلیغاتی، آسیب به صنعت کشاورزی، سیل بومی، روان آب، رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی، کاهش دید یکی اجتناب کرده اند پیامدهای کار این تکنیک در ۲ روز

گروه هواشناسی پیشنهاد کرده است: ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذینفعان اجتناب کرده اند ترددهای بی معنی، استحکام سازه های لحظه ای، تردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک در فراگیر چوب فرسوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان های نیمه کاره، ایمنی اجتناب کرده اند محصولات کشاورزی، ورزش در ارتفاعات برای ادغام کردن ورزشگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان های در جاری مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز، پرواز. همراه خود پرواز موج استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ورزش های فیزیکی در بیرون. اجتناب کرده اند بازدید رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانال ها، پاکسازی پل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صخره ها .


انتهای پیام/