عراق


عراق

رئیس جمهور فدرال صادرکانندگان فراوردهای نفت، گاز و پتروشیمی با تصدیق بیر اینکه، دعای کاهش، آه، صادرات صاعقه و گاز به عراق را متوقف کن نادریم، گوات: تا وقتتی نتوانیم سرفاجویی قائم نعیم پاشانیم بحر نعیم بحری نعیم ۱۰ هزار مگاوت زیفیت-براق. نز بید، امکان صادرات دشت بشیم را اجرا کرد.


سید حمید حسینی در گفتوگو با خبرنگار، اقتصاددان، ایلنا، دربار، دیگران و پرداخت برقی برقی و قاضی عراق را در ایران گذاشتی و ظهور دشت: برهان اخیر کامبوجی که راه بخش برقشین برقشین برقشین و گازی است. پهچاغاز نادشتاه صادرات برق و گاز به آنجا که کشور به حدکل راسید. و اگر پاهای کِی های سرسخت سرانجام به کارگردانی انجم شدا بود، هم میچود انتقالی هستند و هم جوهی پرداخت شاده است.


وای افزود: وضعیت فعلی سرما رو به کهش بودا و حاصل خنگی گاز بانک کهش پدا میکند قطعا صادرات نقد و گاز که خور نیز آقا میچود.


رئیس جمهور فدرال صادرکانندگان فروردهای نفت، گاز و پتروشیمی با بیان انکه کوشور ما ظریفیت صادرات ۱۲۰۰ مگاوات صاعقه در عراق رادر، هدیه: ۵۲ میلیون متر مکعب گاز و گاز به موجب آن کاشور تصمیم روز را صادر کرد.


تایید برنامه و برنامه برنامه و قطع صادرات گاز و گاز عراق نادریم که عراق منسوب به پرداخت بدحیها طعل میکیند کهش میبد.


حسینی درباره امکان جاغازینی برق و گاز ایران عراق بسادارت از سوی دیگر دیگر کشروها شفاف سازی داد: عراق در حلات ۱۰ هزار مگاوت دیگر نیاز درد ۵۰۰ میلی گرم مشکل دارد. ، مشکل کجاست راه حل نیمیشد کجاست؟


ما پاسخ را تأیید می کنیم: گز را در کشور، ولسوالی کنیم و دنبل، گسترش زرفیت باشم تا وقی، نتوانیم سرفجوی کانیم و زمینه های جدید، بحربرداری نرسانیم، برنامه توسعه صادرات باشم تا وقی، ناتوآنیم سرفجوی. کانیم و رشته های جدید، بحربردری نرسانیم، برنامه توسعه صادرات کنیم تا امکان دشت بشیم.


رئیس جمهور فدرال صادرات نفت، گاز و پتروشیمی توافوق دکتر پرگام را رهگشای مشکلات غبار بانکی و هدایایی را حل می کند: قطعاً تصویری از سازگاری مبادلات بانکی با عراق وجود دارد که تنش و مشکلات باراک پرای غادتجاری را تسهیل می کند.


انتهای پیام/