عزاداری روز عاشورا در روستای باغجار روستای سبزوار


مراسم عزاداری امام حسین (ع) در این شهر بسیار معروف است، به طوری که مردم سبزوار و روستاهای اطراف برای دیدن مراسم عزاداری امام حسین (ع) و از فرهنگ مهربانی و سفره های همیشه پرتاب شده به این شهر می آیند. توسط امام حسینی، مردم مهربان و مهمان نواز در عاشورا و پرکاربرد.

شما کی هستید؟

۱۴۱/۴/۴/۴: ۱:۴۵

کد خبر:
۱۲۶۳۸۶۸