علی باقری ترک کجاست؟


علی باقری ترک کجاست؟

یاد کناندا ارشد ایران دقیقی پیش و ما را مقصد تهران ترک کرد.


به گزارش ایلنا، علی باقری، عضو ارشد تیم مزاکری، جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران، ذقیقی، مقصد تهران، کردهای ترک.


ساعتی پیش، جوزف بورل، افسر سیاست خارجی فدرال اروپا، اد توئیتی، برای یافتن مکثی در خاطرات میان ایران، و ۱ + ۴ اخبار بابا.


سعید خطیب زاده، سخنوی، وزارت امور خارجه، نز، دار، حساب کاربری کربری خود در، توئیتر دیر، و توئیت ها توسط یکی از مقامات سیاست خارجی فدرال اروپا منتشر شده است.


ما با موفقیت، در گفتوگوها، مرکز اصلی، تمرکز بر طرف آن است، بی‌ثبات می‌کنیم و دشت ظاهر می‌شود: در اراده مشترک عامل بیرونی وجود دارد و هیچ چشم‌اندازی وجود ندارد که به نام اجماع جمعی پس از آن حرکت کند. اثر نخواند


انتهای پیام/