عملیات انجمن پتروشیمی مازندران در بهشهر آغاز شد


عملیات انجمن پتروشیمی مازندران در بهشهر آغاز شد


به گذرش خبرنگر ایلنا احمد واحدی وزیر کوشور تای سرام کلنگ زنی پتروشیمی مازندران جامعه دار بهشهر با بیان انکه پرای شرق مازندران با هیمه زرفیت های کاشاورزی دامپوری آبزی پوراری سپیر غرقار پازارد شهر طب بزرگ نبزرگ. ‘مات آست و توافوقات زست موهیتی برای پتروشیمی شدت آن را گرفت و جی قددارانی استکه اطراف زست اصلی اولویت.


وزیر کشور با تایید وی بر تایید اطراف زست بری ساخت پتروشمی در منطقه گرفتن شاده آست بیانیه دشت: اتفاقات جایی که یک جامعه در شکوه نسل، اشتغال بالا و گسترش منطقه پیشتر است. رادار پی خداحید دشت.


اعلامیه کرد: احوال اصیل، آستان، مازندران، کاشاورزی، صنعت، و کارداشگری امان شهر است، منابع به نظر من، گسترش صنعت من و کسب رضایت مردم، آنها مردم بردشت هستند. .


محله حسین آباد شهرستان بهشهر کجاست؟انتهای پیام/