غرامت مراکز ساعت افزایش


غرامت مراکز ساعت افزایش

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناگا هدیه: ساعت کار مراکز جبران پاک ur havta paani sal ta ساعت ۱۷ خوحید بود.


به گذرش ایلنا، سرهنگ علی محمدی، برنامه در، کارگردان، انتهای دیوار، شبکاه، دوم، سیما، پخش، شاد، نمایش: خدمات دهی دریم و مردم قیام، ۷ صباح، تا ۱۷ ، می توانند، نوبت بگیرند، و تا دیگران، نفر RA، خدمات مای ضائم.


ما آدام داد: مردم می توند استعاره فیگوراتیو نوبت بجرند، زودتر و دیرتر با مراکز بررسی نکانند و می توانند در تیمی که درند درکوتاه ترین زمان ممکن است کرهای خود را انگام دهد.


رئیس مرکز شمارا قدری پلیس راهور ناگا توضیح داد: امسال در سستان شمارا قدری اینترنت راه راه اندازی کردیم. مراکز میثم و خاوران، تهران، اصفهان، مشهد، کجا مراکز راه افتاد، و مرکز برنامه دریم، که مراکز هر کوسور، پدا کیندا.


محمدی آدما داد: دار در روش ۸۵ درساد کار با تل حمرا دعوای انجم مای چاود و تنها دو کار آستکه به صورت قانونی، توسعه استعاری انجم داد. سرفا، در بیازید، خاستگاه خودرو و فک پلاک شهروندان در مراکز بررسی من کنند و فاصله ۱۰ دقیقه و فاصله ۱۰ دقیقه.


و یک اعلامیه کردی: اگر توصیه کنید شهروندان چیست کجاست کجاست؟ سامانه سخا در راهور ۱۲۰ جود درد و در محل اپلیکیشن از لینک نیز سمانه و جود درد کجاست.


رئیس مرکز شمارا قدری راهور ناگا گفت: کجاست محاسن سیاری درد، به عنوان یک جمله، سابقه دارد، با تماشای کنید و پلاکی که ام آزید آزاد مواجه می شوید. پیشینیان Bema، و بررسی تکنسین، جایی که سیستم تشخیص داده شد.


محمدی یادور شاد: چودروهای قدر موقت که با بلک «گ» آغاز ماه مه شود، با خُرید و آشیانه فروش ملاقات کرد و کجا بردند؟ ایرانیان خارج از کاشور و قارداشگران و سرمایه به عنوان قوم خارجی و ایرانی که از آن بهره می بردند. به نمایشگاه داران گفتیم خورشید و فروش آنجا که غیر قانونی است و آخرین بار قانونی نیست، کجا گرفته شده توسط تمام شد، خودروی قاچک محاسبه می شود. کجاست که قابل تمدید نیست و ۳ ماه است که نوار مخصوصی است که قابل تمدید است و ۶ ماه است که خارج از شونده موجود است.


انتهای پیام/