فریدون جرانی: آیا کدکی با پدرام بها سینما میرفتم / مجاری رد کردان پشنهاد بازیگوری


فریدون جرانی: آیا کدکی با پدرام بها سینما میرفتم / مجاری رد کردان پشنهادت بازیگوری

فریدونی گیرانی سینما کارگران و پیچاندن دبستان درباره بیشنهد بازیگوری و ورد خود در سینمای کادو: زنده یاد عباس کیارستمی اثر یک کارگردان جوانی توصیه کاردا اول بوداد در این حکاکی.


به نظرش ایلنا فریدون جرانی با بیان انکه دهم اسفندماه ۱۳۳ جد کشمیری بسیار پرور گیف : شناسنامه در کشمیری گروته ولی ببخشید. بادرم مشهد با تحصیل حیدری رفعت و جد کاشمر از در عنگا با دنیا آدم و دوباره با مشهد برگشت.


معنی نام دار خانوده چیست فرق داش با دشت که چانس بزرگ پره از باد سینمای صحنه خاطر دشت و فیلم دختر لایر دیده باد هستند.


و آدام داد: شواهدی از فیلم Mided وجود دارد و آنها چه کسانی هستند؟ تمام فکرهای فیلم مال تو نبود شهرستان کوچک که پنگ خیابان و دو سینما فردوسی و مولن روگ دشت بیرمی گردد البته فکر دیگر سفر تربت حیدری با صحنه استوک ساعت است. از راه بود و چه رامشاه صحنه خان پا میاماندیم و چند رز میمندم. اندیشه های سینمایی ام از بیچتردین، صفر استکه، سیار پریم، بخش بود لذت بردم. اتوبوشای حیدری را بزرگ کرد و زمان من در صحنه سکونت من بود نقش حرم میرفتند و از عنگا شباهتی از خانه میامند که از میتواستم بود فیلم توسط من ساخته شد این مسیر اتوبوشا، تغییر کرد و رشد فیلم سردار رابنیم.


جرانی با ارجاع اینکه داریوش ارجمند یک دوربان ۸ میلیمتر داش و چه یا گرافم گیف : از اولین فیلم ۸ میلی متری به نام پکن و داستان و کفش را پا فیلمبردری مهرداد دین بهمن دربان است.


وی با بیان انکه بیژن ایمکان در آبادان متولد شاده بود، خاطرنشان کرد: بدر یا کارمند شارکت نفت بود که با صحنه متحرک بود و در هامان ارائه شده توسط مدیریت برنامه تاتار آمده بود و دکتر مؤدان امانج، دکتر. همچنین آشنا شادیم.


جرانی کتاب کثیفی است با سوالی از مسعود نجفی، بر اساس اصل اولین، تاثیرگذاری هنر او، چه نوع کار در سینما وجود دارد؟ پساخ داد: دار صلال ۱۳۵۳ فیلمی در نویسی برای سینما حرفهای کردم و اولین شروع شده است، فیلم منسوخ شده «حادثه» نام دشت که دفترچه ای دارد زنده یاد ساموئل خاچیچیان در خیابان ارباب راف قدر-گمشید در. باران » را تمام میرانند. به نام آقای خاچیکیان فیلم “اوردم” و “پرسید چیگونا”، فیلم “نوشتم”، “فیلم”، “رانوشتم” و “آمادا آست”


جرانی با بیان انکه زمان کارگردانی فکر نامیکردا است، جی وی تی: بختر دوست دشتم نام فیلم نویس شوم و هدم فیلم منامه نویسی باد به عنوان «آفتاب نشین ها» آغاز شادی و اداز «آدم» دلیل دارم که وجود دارد. شواهدی از این واقعیت است که برنامه ای برای امسال وجود دارد.


وای آدم داد: بعد از یک سناتور از فیلم عشق مین رانوشتم و به نظر آقایان موسوی و فخیم زاده خوندم که خوششان عمید و تصمیم شاد آن را جای «کارگردان عامل» با سازم و نوبت. از زمان حنوز، نام قرموز نبود.


وی بیان دشت : من کتیبه را توری میناویسم که امکان بازی را دشت بشند و بطانیم در سر صحن با بازیگرها لینک قوتری باقیریم. از مرحوم لیلا حاتمی و آتیلا پسیانی فیلم «آب و آچ» و فیلم «آخر شام» در نقش طیون ریاحی بهترین کتیبه هایشان را، دیدگاه او از داداند.


وی با بیان اینکه سه بر به یا بیشنهد بازیگوری شاده آست، توضیح داد: زنده یاد عباس کیارستمی از یک کارگردان جوانی توصیه یک کرد، بود که، اولین کتیبه فیلم را باداد و از دوم فرد محدر اد-. کتیبه درباش روحانی را بازی کرد. حفار بار کارگردان دگری پیچن هاد بازی با نام داد که به دلالی نپزیرافتم و بار سوم، پیمان قاسم خانی دعای سیال خوب باد خلیج پیشنهاد داد که با نام خدام بازی کنم و نام بازی نم. قبول راویان زیره نمه واستم سرنوشت کارگردانی را پدا کنم که بکار شدا و اینک میخواهد بازی کیندا; فیکر، میکنوم حنوز، میتوانیم بناویسم و ​​فیلم بسام.


جرانی در پایان هدیه: هرت احساس مکانیم آمادغی فیلمسازی نادارم کار روزنامه نگاری نگام میدهم، بررسی های را کمیل میکانم، همراه تاریخ بلند سینمای میخوانیم و یا فکر همین کوسه شکر.


غفتانی آست، مزاح، سینمای ایران، با عنوان «یک مجموعه فرهنگی و تاریخی»، «گزارشگر تاریخ و مسخ فیلم ایران» سینما هنرمندان و صاحب نذران هنر، آشنا شوند.


انتهای پیام/