فهرست منابع و مسئولیت افراد مرتبط با شش بانک منتشر شد


فهرست منابع و مسئولیت افراد مرتبط با شش بانک منتشر شد

«فهرست منابع و بدهی اشخاص وابسته» شش بانک به همراه فهرست منابع و تعهدات عمده و منابع غایب بانک صنعت و معدن منتشر شد.


به گزارش ایلنا، بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس بند ۱ بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص لزوم انتشار اطلاعات و جزئیات مربوط به منابع و تعهدات کلان و همچنین منابع. و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداخت توسط هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است، اطلاعات مربوط به منابع و تعهدات مگا بانک “فهرست منابع و بدهی های مربوطه”. طرف» شش بانک به همراه فهرست منابع و بدهی های مگا بانک و تسهیلات غایب بانک «صنعت و معدن».


همچنین بانک مرکزی در ۲۳ تیرماه سال جاری منابع و تعهدات اشخاص مرتبط ۱۹ بانک و مؤسسه اعتباری و اطلاعات مربوط به «منابع و تعهدات اصلی» و «منابع و تعهدات اشخاص وابسته مرتبط» سایر بانک‌ها را منتشر کرد. . بانک ها و موسسات اعتباری دسترسی و بررسی شده و طبق قانون پس از تایید و استانداردسازی منتشر خواهد شد.


لازم به ذکر است تصمیم گیری در خصوص موارد انتشار اطلاعات فوق بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار در این خصوص مبنی بر اینکه میزان خالص منابع و تعهدات مربوط به هر یک از واحدها اتخاذ شده است. ذینفع یا اشخاص ذیربط که مبلغ آنها حداقل یک هزار میلیارد ریال بوده و به عنوان مصداق آیین نامه مذکور در قسمت اول بند «د» تبصره (۱۶) قانون بودجه برآورد می شود. سال ۱۴۰۱ برای کل کشور.


در پایان یادآور می شود این بانک در چارچوب تصمیمات و مجوزهای قانونی فوق، آمار و اطلاعات مربوط به «منابع و تعهدات اصلی» و «منابع و تعهدات اشخاص مرتبط» شبکه بانکی کشور پس از بررسی، تأیید و بررسی استانداردسازی، از طریق یک ورودی که آن را در پایگاه داده خود در دسترس عموم قرار می دهد.


انتهای پیام