فینال در اطراف گل کودک جام مساجد پایتخت برگزار تبدیل می شود


آخرین دور گل کوچک جام مساجد پایتخت برگزار می شود

همراه خود برگزاری قرعه کشی فینال در اطراف گل کودک جام مسجد تهران، این سیستم تفریحی های فصل پایانی خاص شد.


به گزارش ایلنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی گروه بازی شهرداری تهران، ۲۴ خدمه اجتناب کرده اند مناطق ۲۲ گانه (هر قلمرو خوب قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ قلمرو همراه خود ۲ خدمه) به فینال در اطراف مسابقات مقدماتی گل های ریز در مساجد تهران راه یافتند. این مسابقات طبق قرعه کشی در ۴ گروه ۶ تیمی برگزار تبدیل می شود.


بر این ایده در گروه A (الف): ۱۶.۸، ۵.۱۷، ۲۱ و هفت خدمه های قلمرو به مصاف یکدیگر می توسعه.


در گروه دوم (ب): خدمه های مناطق ۱.۲، ۹.۱۵، ۲۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ به مصاف هم می توسعه.


در گروه C: خدمه های مناطق ۱۶.۱۸، ۴.۶، ۱۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ به مصاف یکدیگر می توسعه.


در گروه D (D): خدمه های مناطق ۲۰.۱۹، ۱۳.۱۲، ۱۶ و سه به مصاف هم می توسعه.


در مرحله اول هشتم آخرین، خدمه اول گروه A همراه خود خدمه دوم گروه B را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه اول گروه C به مصاف خدمه دوم گروه D خواهند سر خورد.


خدمه اول گروه B همراه خود خدمه دوم گروه A را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه اول گروه D همراه خود خدمه دوم گروه C رقبا خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت ۴ خدمه برای کسب رتبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات قهرمانی به مصاف هم خواهند سر خورد.


شایان اشاره کردن است مسابقات فوق الذکر اجتناب کرده اند روز شنبه ۲۰ فروردین ماه به میزبانی قلمرو ۱۶ شهرداری تهران در مزارع هرباریوم حیاط پشتی بهمن برگزار تبدیل می شود.انتهای پیام/