قوانین «تسهیل صدور مجوزهای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار» ابلاغ شد


وی یکپارچه داد: این قوانین همراه خود اصلاح برخی اجتناب کرده اند داروها مبانی مرتبط همراه خود صدور مجوزهای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار اجتناب کرده اند جمله: قوانین اجرای پوشش‌های عمومی دستور چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم (۴۴) قوانین اساسی، قوانین افزایش مستمر اطراف کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار، قوانین کانون متخصصان مناسب دادگستری، قوانین استاندارد اخذ پروانه وکالت دادگستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین محل های کار اسناد مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون سردفتران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفتریاران، ضمن سود در صدور این مجوزها، زمینه افزایش اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مالی مولد را فراهم کنند.

به آگاه معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، بر مقدمه ماده (۱) این قوانین، کلیه مجوزهای کسب وکار کدام ممکن است سلامت، اطراف‌زیست، بهداشت نهایی- اجتماعی، مالی، پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزی، سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی سراسری را به صورت مستقیم شبح می‌کنند هر دو درهم آمدن است بهره‌برداری اجتناب کرده اند دارایی ها خالص هر دو تنظیم کاربری اراضی کشاورزی هستند، به پیش آگهی هیئت مقررات‌زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش اطراف کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأیید هیأت وزیران در صورتی‌کدام ممکن است به همان اندازه سه ماه پس اجتناب کرده اند اجباری‌الاجراء شدن این قوانین در درگاه سراسری مجوزهای ملت پرونده شوند، شناخته شده به عنوان مجوزهای تأیید محور کدام ممکن است نیازمند بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأیید مراجع صدور مجوز است راه اندازی شد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش از آنها نیازمند طی سطوح اخذ مجوز بر مقدمه ماده ۷ این قوانین است.

حسینی افزود: ۴ ماه پس اجتناب کرده اند اجباری‌الاجراء شدن این قوانین، سایر مجوزهای کسب‌وکار شناخته شده به عنوان مجوزهای پرونده‌محور شناخته می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتمام سطوح پرونده عنوان در درگاه سراسری مجوزهای ملت به منزله صدور مجوز است. نامزدها این مجوزها باید در زمان پرونده عنوان در درگاه سراسری مجوزها، شکل سازمانی به اخذ استانداردهای تحت فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراعات مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیأت کنترل کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش اطراف کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را امضا کنند.

وی همراه خود دقیق اینکه تبصره (۷) ماده فوق همراه خود وضع ضوابط خاص، در جستجوی جلوگیری اجتناب کرده اند سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمدهای بی معنی جهت استعلام هر دو تمدید مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل، جلوگیری اجتناب کرده اند مفاسد بالقوه این بخش است، گفت: بر مقدمه آن: شش‌ماه پس اجتناب کرده اند اجباری‌الاجراشدن این قوانین هرگونه استعلام، تمدید هر دو ابطال مجوز، تنها اجتناب کرده اند طریق شناسه یکتای مجوز صادره اجتناب کرده اند طریق درگاه سراسری مجوزهای ملت قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه سراسری مجوزهای ملت باید برای بیشتر مردم فراهم باشد، وسط سراسری تحقیق، پایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش اطراف کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار موظف است برای مجوزهای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار اخذ شده در گذشته اجتناب کرده اند اجباری‌الاجرا شدن این قوانین به تقاضا کتبی هر دو دیجیتال دارنده مجوز، ظرف منصفانه‌ماه اجتناب کرده اند زمان تقاضا، شناسه یکتا صادر تدریجی. کسب‌وکارهایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲ سال پس اجتناب کرده اند اجباری‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی گمشده مجوز محسوب می‌شوند.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور اضافه کرد: یکی اجتناب کرده اند مهمترین بخش‌های «قوانین تسهیل صدور مجوزهای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار» داروها (۳)، (۴) را انتخاب کنید و انتخاب کنید (۵) این قوانین است کدام ممکن است شرایط بدست آمده پروانه وکالت دادگستری، سردفتری اسناد مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان مناسب دادگستری را تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحصارهای فعلی {در این} بخش را تعمیر کنند.

به آگاه حسینی، در سالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی رئیس انقلاب همراه خود عنوان «ساخت، اطلاعات‌بنیان، اشتغال‌آفرین» عنوان‌گذاری شده، اجرای از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان قوانین مزبور می‌تواند تأثیر قابل توجهی در افزایش اطراف کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت {به سمت} ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد مالی، ایفا کنند.

این قوانین مشتمل بر (۵) ماده، در مونتاژ علنی روز سه‌شنبه مورخ {بیست و چهارم} اسفندماه منصفانه‌هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.