لبنایت پیش خداحافظ


استفانی کورتن، Y.G. محقق GVT: برها در نقش مباتلایان ام اس میشنوییم که هینگام بانک شیر، پار یا مست احساس پدری دارند.

اولین گام دریافت مقاله ویژه دار شیر بود که میتواند علام ام اس را افزایش داد. یک مطالعه سرشماری به عنوان Azmaish Hai Mush، دو محقق یک مطالعه موردی موثر می نویسند. دو محقق، بیشتر، که موضوع رابطه از کجاست، بودند، کچگونا، جایی که یک پروتئین وجود دارد، یک چیز خاص، میتواند نورونهای، مرتبط با خانم راا تحریک کند.

Chander, Digger Mohaqiq GFT: یک کازئین را با ملکلهاهی خلفی که پرایه تولید میلین مهم هستند، کاردیم سنجش چیست. Milin, Daraik Sakhtar Sharpei در قسمت انتهایی انتهای آکسون استفاده می شود. وجود میلن بری، یک پاسخ مناسب، یک سیستم عصبی ضروری است. جهت هایی وجود دارد که در آن مرحله ای وجود دارد که قابلیت هدایت دارد، مشابه آن، طبق نظر مرسدس. این اثر مثبت بر روی غلاف فعال MAG (پروتئین مرتبط با میلین) دارد.

مرحله دیگه کجا میخوای تشخیص بدی جایی که هستی اسمت چیه قضیه چیه؟ پرس مغزی کجاست موضوع، دو محقق نگاهی به چگونگی ریفتار که در بادی های کازین دار بافت مذ انسان جاه کارندند.

این یک فرضیه اعتبار سنجی است. ضد بادی حی کازین در سول ح مگزی مسئول تولید دو میل مجلس کوراندند. علاوه بر این، دو محقق سلولوئید سمت راست را که بسیار حساس است و همچنین با MS-B، به ویژه در موارد حساس، هدایت کرده اند.

مطالعه کجاست، پایانش، نتیجه راسید کجاست، پیوندی بین ساختارها و علائم ام اس، شواهدی از پروتئین در آنجا وجود دارد، شواهدی از حمله وجود ندارد، ضد بدیهایی، میچود یمنی. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد پروتئین مشابه MAG با وجود پروتئین است؟ سلولیت مشکوک از ویژگی های کمپین میکانند است.

دو محقق، دارند را به عنوان مکانی هدایت کردند که قبل از اینکه نسبت به ساختارهای Darnd و حضور دارد حساس باشند، فقط مطالعات فردی انجام می شد. کورتن گیف که تیم یا دار حاضر روی ازمایشی پری بیماران مس کار میکیند که میوتوند هوشاسیت آنها را راه ارگی بی کازین شینسای کند.

کورتن گفت: حال است، شرط انبساط آن، خدازمایی، هیستیم، که با، که مردم مبتلا به میتوند، کنند، آری، آنته، بایهای، بسته شده، حاملگی، میکند. اوه خوب کجا زیرگره به عنوان بانک شیر، مست و پنیر خودری کنند پرداخت می شود.

آیا سوال جدیدی دارید سوال جدید در مطره چیست، آن را از کجا پیدا کردید؟

کورتن مرجع مای کیند قرائتها نماها روایت بالستیک از مسر و رر جامعه زیادی شیر گاو شانخته شادند شنسی کردند. بنابرین قابل قبول استکی، آکانش آلارویک، کازینه، میتوند، مناگره، عصیب نخواسته، آنته بدیها، سول هی موغاز، و آغازین آبشار واکنش های چاود کا منگر، ام اس میکوند.

کورتن خاطرنشان کرد که می‌توانید آن را مانند کافئین، در پایان، با نوکی که توسط ام‌اس کافه‌نست مبتلا شده بود، احساس کنید. زیرا شندین عامل خطر برای او، شدت مرگ و حضور درند که باید دعایشرفت بیماری با، ساختار شونده.