لوهانسک: ۲ بی نظمی در کمپین آرک-اوکراینی، کیشتا شدند


لوهانسک: 2 بی نظمی در کمپین آرک-اوکراینی، کیشتا شدند

دولت خودخوانده، حزب جمهوری خواه لوهانسک، آیا مارگ دو نامنظم، کمپین هاوایی نیروهای اوکراینی، خاک، جمهوری کجاست، اخبار بابا.


به نام گازرش ایلنا با مخابره راشا تودی دولت خودخوانده جمهوری خلق لوهانسک چون مارگ دو بی قاعده لشکرکشی هاوایی نیروهی اوکراینی خاک کجا جمهوری خبر داد.


دولت با بیانیه رسانه کردی کجاست: «نیروهای اومنیاتی اوکراین ۹ بار مناطق مسکونی دارد، کمپین کرد و ۱۲۰ میلی متر ارتفاع دارد، طبق اجماع مینسک، ممنوع است، و این هدف تصمیم داند است. . کجاست لشکرکشی نامنظم، کشتا و سختمان ساکن فاز کامل و یران سفت شده است.»


زیارتگاه های نظامی جمهوری لوهانسک مدیا کورند که روز گازته – یکشابه – منطقه خط تماس کجاست، لشکر کشی های آماج، طاق توپخانهای، اوکراین، قرافت گارافت.انتهای پیام/