مجیدی: اجتناب کرده اند گیمرها خواستم به همان اندازه بالا فصل مصاحبه نکنند/ شرایط خوبی برای قهرمانی در جام حذفی داریم.


مجیدی: از بازیکنان خواستم تا پایان فصل مصاحبه نکنند/ شرایط خوبی برای قهرمانی در جام حذفی داریم.

سرمربی استقلال تهران کسب اطلاعات در مورد دیدار مقابل نساجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط این خدمه صحبت کرد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرهاد مجیدی سرمربی خدمه استقلال تهران اجتناب کرده اند بازیکنانش خواست کدام ممکن است به حواشی ملاحظه نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد اتفاقات جدیدترین صحبت کرد.


مشروح ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی فرهاد مجیدی سرمربی استقلال همراه خود رسانه های مناسب این تجهیزات گلف را در یکپارچه می خوانید:


ابتدا به گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران خوشایند خدمه فوتبال استقلال سلام می کنم. ابتدا درگذشت جناب آقای بیت الله خندان، خبرنگار آزاده خوشایند را به گروه بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرنگاران احترام آسایش عرض می کنم.


در نظر گرفته شده می کنم در ۲۴ هفته قبلی کدام ممکن است استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه شکست نخوردند، حریف استقلال در پایین نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا می خواهند تفریحی را اجتناب کرده اند پایین خارج کنند. این دلیل است همراه خود بازیکنانم صحبت کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها خواستم کدام ممکن است به همان اندازه بالا فصل کسب اطلاعات در مورد داوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات تولید دیگری مصاحبه ای انجام ندهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی مسابقات کانون اصلی کنند به همان اندازه انشاالله بتوانیم در هر ۲ جام سودآور شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران را به شخصی توسل به کنیم. شاد. .


گیمرها من می خواهم باید بدانند کدام ممکن است ما ساده برای یکپارچه راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برد همراه خود خدمه های مقابل تفریحی نمی کنیم! در هر صورت من می خواهم شناخته شده به عنوان سرمربی استقلال تقاضا من می خواهم اجتناب کرده اند تجهیزات گلف اینجا است کدام ممکن است سطوح ادعا نویسی را تمام تنبل، از معتقدم آنچه آگاه نمی شود همه وقت می توان ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طولانی مدت فصل می توانیم خیلی اجتناب کرده اند امتیازات را مطرح کنیم.


اجتناب کرده اند بازیکنانم خواستم فعلا لیگ برتر را فراموش کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی مسابقات حذفی کانون اصلی کنند. ۲ سال متوالی به فینال رفتیم با این حال جام را نبردیم. {در این} فصل شرایط خوبی برای قهرمانی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم کودک ها همراه خود وجود تمام درد ها {در این} ۲۴ هفته تمام امتحان شده شخصی را انجام دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم جام را برای هواداران به بازو بیاوریم. به خواست خدا.


هواداران استقلال بدانند کدام ممکن است من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیکنانم اجتناب کرده اند در لحظه ساده روی مسابقات جام حذفی کانون اصلی کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محیط ها ملاحظه نخواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون ۲۴ هفته است شکست نخورده ایم به این الگو یکپارچه می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم استقلالی ها سودآور شوند. هواداران در طولانی مدت فصل شاد هستند.


انتهای پیام/