محافظت شاخص کل در اولین روز کاری هفته / مهمترین گروه های بورسی در این زمان


پوشش شاخص کل در اولین روز کاری هفته / مهمترین گروه های بورسی امروز

در بورس در این زمان بیشترین افزایش قیمت درمورد به توکن های کفاریس، گازار، ورنا، ویپترو، کسری، دران، کمانگنس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین تخفیف درمورد به توکن های گسفر، سامان، ولپارس، بلبر، واسار، وزنا بود. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاماسی


به گزارش خبرنگار مالی ایلنا، شاخص کل بورس در اولین روز کاری هفته همراه خود رنگ بی تجربه تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ۱۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۹ واحد افزایش به رقم خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۷ هزار واحد رسید. شاخص کل همگن همراه خود ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۵ واحد انبساط به رقم ۳۸۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۹ واحد رسید.


فلز، فملی، پارسان، استرنوف رامپنا، اخابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبندر بیشترین تأثیر خوش بینانه را در افزایش شاخص کل داشتند. معروف ترین نمادها شستا، خجستر، خودرو، خسب، شتران، خوبمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسابا بودند. امروزه بسیار قدرتمند بورس ها به همین ترتیب عبارت بودند اجتناب کرده اند: خودرو، ، داروها شیمیایی، فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، موسسه مالی، سنگ معدن.


بیشترین افزایش قیمت در این زمان درمورد به توکن‌هایی مشابه با فارس، گازار، ورنا، ویپترو، کسرا، دیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمنگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین تخفیف درمورد به توکن‌های قصفا، سامان، والپارایس، پالبر، واسار، وسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاماسی است. . فر، همای، ورنا، کمند، واردا، فاتوسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هایوپ بیشترین تقاضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همای، فیروزا، پرند، قدرت ۱، کمند، صمد ۲۱۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارین همگی بیشترین تقاضا را داشتند.


ژتون های فلز، فامیلی، پارسان، شطران، رامبانا، اخابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبندر بیشترین افزایش قطعا ارزش آن را دارد بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژتون های فخوز، باکچو، تمالت، ذوب، کافه، بصادیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصفا بیشترین کاهش قطعا ارزش آن را دارد را در این زمان به گزارش رساندند. بیشترین کمیت پیشنهادات درمورد به توکن های شستا، خوگستر، خساپا، خودرو، خوبمن، ورنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید وساپا {بوده است}. کمند، خوگستر، کیمیا تک ۲، دارا خوب، ورنا، وساپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایش بیشترین قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات را داشتند.


پیام های ناظر بازار


اداره عملیات بازار بورس اوراق بهادار تهران در این زمان در پیامی ادعا کرد: {به دلیل} انقضای مهلت پذیره نویسی نمایندگی تمپی اطمینان حاصل شود که برگزاری مجمع کلی a فوق العاده جهت انتخاب گیری در خصوص افزایش سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق سهامداران، متوقف تبدیل می شود. حق اولویت.نمایندگی معادن منگنز ایران (کمانگنزا)».


ناظر بازار در پیامی ادعا کرد: علم، تصویر تجاری نمایندگی های در صنایع شیمیایی ایران (شیران)، داروسازی دکتر عابدی (دابید)، ماشین سازی اراک (فارک)، نمایندگی رشد سراسری (ویتوسیم) شناخته شده به عنوان دانش گروه B، غیر مستقیم به قیمت کاهش یافته همراه خود نوسانات محدود قیمت هستند.» آن را در گزینه ها شخصی توجه داشته باشید.


انبساط ۲۰۹ واحدی شاخص کل فرابورس


دسترس در بازار در این زمان شاخص کل فرابورس همراه خود ۲۰۹ واحد افزایش به رقم ۲۰۲۴۷ واحد رسید. توکن های سپهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دماوند بیشترین تاثیر عقب کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژتون های آریا، شاگویا، شاوان، مارون را انتخاب کنید و انتخاب کنید کزگل بیشترین تاثیر خوش بینانه را بر شاخص کل فرابورس داشتند.


در این زمان توکن های آریا، کرمان، شوگویا، گادنا، تجلی، فرابورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فذر بیشترین قیمت کاهش یافته را داشتند.


انتهای پیام/