محجوب: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به همان اندازه جایی کدام ممکن است می توانند محافظت شود/ علی بیجی: آرای کارمندان را می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراموش می کنند


محجوب: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تا جایی که می توانند حفظ شود/ علی بیجی: آرای کارگران را می گیرند و فراموش می کنند

دبیر کل خانه کارمند ذکر شد: باید امتحان شده شود به همان اندازه اجتناب کرده اند حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به بهتر از نحو حمایت شود. در سال های جدیدترین کمتر به بازنشستگان تامین اجتماعی ملاحظه تبدیل می شود در حالی کدام ممکن است باند این قشر بیش از حد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید اجتناب کرده اند آنها غافل شد.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایلنا، پیرمردها (رئیس شورای برتر شوراهای اسلامی کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو کارگری هیات امنای گروه تامین اجتماعی) وی در مراسم افطاری {در خانه} کارمند ذکر شد: گروه کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایی گروه بزرگی است با این حال متاسفانه این گروه عظیم برای شخصی ارزشی قائل نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این قشر اجتناب کرده اند افراد بهره بهتری نمی برد.


وی شکسته نشده داد: متعدد اجتناب کرده اند ما به در نظر گرفته شده مزیت شخص خاص هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت جمعی را رها کرده ایم. اگر طبقه کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه کارفرمایان به خودباوری برسند، می توانند مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس تشکیل دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انتخاب گیری ها مشارکت سرزنده داشته باشند.


یکی اجتناب کرده اند اعضای کارگری گروه تامین اجتماعی ذکر شد: صدای ما سکوی پرشی {برای تغییر} دیگران است. رای ما را می گیرند با این حال ما را فراموش می کنند. اکثر نمایندگان ۲ رای دارند. عالی رای توسط دست آنها به نفع ماست، با این حال رای تولید دیگری در جیب آنها برای ما ضرر دارد.


علی بیجی ذکر شد: اگر به خودباوری برسیم می توانیم در امکانات امکانات انتخاب گیری حضور داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرگذار باشیم.


وی تاکید کرد: برای حضور در حق شخصی باید به خودباوری برسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت خصوصی را جدا بگذاریم.


رئیس شورای برتر شوراهای اسلامی کار همراه خود ردیابی به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ ذکر شد: اعضای شورای برتر کار آگاهانه راه را انواع کردند. شورای برتر کار در سال های جدیدترین همراه خود حضور آگاهانه نمایندگان کارمندان راه درستی را انواع کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهت کاهش فضا بیش از حد حداقل دستمزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبد معیشتی گام برداشته است.


وی افزود: این سوراخ باید گام به گام برطرف شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه ساده تاکید بر حداقل دستمزد کافی نیست، اما علاوه بر این مسئولان باید برای مهار تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری مالی در گروه امتحان شده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک کنند این افزایش در مسکن کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگان دیده شود. . تورم بالا باعث تبدیل می شود پول سراسری خوب ارزش شخصی را اجتناب کرده اند انگشت بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن را برای افراد روی حیله و تزویر تنبل.


عضو کارگری هیات امنای نمایندگی تامین اجتماعی همراه خود تشکر اجتناب کرده اند نمایندگان کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر کار برای افزایش نسبی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ ذکر شد: {در این} سال نیز وزیر کمک کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت دستمزد عادلانه اجتناب کرده اند طریق همگرایی اعضای شورای برتر کار تصمیم گیری شد.


علی بیجی ذکر شد: امیدوارم شرکای اجتماعی این درایت را در تامین اجتماعی ببینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم حق بازنشستگان را ادا کنیم.


در شکسته نشده این مهمانی. محمد حمزه ای (معاون امور بین الملل خانه کارمند در جمهوری اسلامی). وی ذکر شد: پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ملت در گرو کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده کارمندان است.


وی شکسته نشده داد: صندلی آقای محجوب در مجلس شورای اسلامی تمیز است. او برای کارمندان مشکل کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجلس شورای اسلامی به تصویب قالب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوایح کارگری صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه همراه خود قالب های ضد کارگری مخالفت کرد.


حمزه ای ذکر شد: اولین قرارداد در سراسر جهان کار درمورد به ساعات کار بود کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند این هماهنگی ساعت کار اجتناب کرده اند ۱۲ به همان اندازه ۱۶ ساعت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن ساعات کاری قانونی برای کارمندان به هشت ساعت کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال هماهنگی درمورد به تعمیر خشونت بود. دفتر اگر کشوری به عضویت این قراردادها درآید، موظف به اجرای این قراردادها می باشد.


وی ذکر شد: منشوری در گروه در سراسر جهان کار موجود است کدام ممکن است در سال ۱۹۴۴ در فیلادلفیا تصویب شد. در نیمه هایی اجتناب کرده اند این قانون اساسی آمده است: کارمند کالا نیست. آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق تجمع در هر جا کدام ممکن است باشد به رشد ایمن می انجامد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر در هر جا کدام ممکن است باشد به رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختی می انجامد. همه انسان ها آزادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید با بیرون ملاحظه به رنگ، نژاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقیده همراه خود هم برابر باشند.


حمزه در نهایت ذکر شد: هرجا نظام سرمایه داری حکومت تنبل نتیجه اش فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاس است.


در شکسته نشده این مهمانی علی رضا محجوب (دبیرکل خانه کارمند). وی ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند مهمترین درخواست شده است های بازنشستگان، تصویب میزان مستمری بر ایده مصوبه شورای برتر کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اعمال ماده ۱۱۱ قوانین تامین اجتماعی است.


وی ذکر شد: آقای علیاعلی بیجی شخص شجاعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی داریم همراه خود شبیه به رشادتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ایشان می دانیم در هیات امنای گروه تامین اجتماعی اجتناب کرده اند حقوق بازنشستگان حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیانت تنبل.


محجوب ذکر شد: باید امتحان شده شود به همان اندازه اجتناب کرده اند حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به بهتر از نحو حمایت شود. در سال های جدیدترین کمتر به بازنشستگان تامین اجتماعی ملاحظه تبدیل می شود در حالی کدام ممکن است باند این قشر بیش از حد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید اجتناب کرده اند آنها غافل شد.


انتهای پیام/