محجوب: شخصی سازی نامناسب مسئله بی نظیر متنوع اجتناب کرده اند بلایای مالی است.


محجوب: خصوصی سازی نامناسب عامل اصلی بسیاری از بلایای اقتصادی است.

در ابتدای این مراسم مهرداد دارانی (کارشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر بخش تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اعضای خانه کارمند) به خاص امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های نهاد تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق های آن تیز کردن.


به گزارش خبرنگار ایلنا، هفتمین مراسم افطاری خانه کارمند همراه خود عنوان «ضیافت آفتاب» همراه خود حضور علی رضا محجوب دبیرکل خانه کارمند در محل ستاد خانه کارمند برگزار شد. مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسن صادقی، رئیس مجلس. پیشکسوتان اتحادیه کارمندان


در ابتدای مهمانی مهرداد دارانی (کارشناس تامین اجتماعی، محقق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو خانه کارمند) به امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های نمایندگی تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق های آن می پردازد.


وی همراه خود ردیابی به برخی اجتناب کرده اند مشکلات این گروه اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند مشکل های پیش روی صندوق های تامین اجتماعی در مرحله یک، بحث سالمندی باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بینندگان ذی نفعان این صندوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش آن به لحاظ اعتباری است. مشکل دوم کارمندان جوان خارج اجتناب کرده اند گروه تامین اجتماعی است کدام ممکن است علیرغم ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشان {به دلیل} مفاد قرارداد {نمی توانند} اجتناب کرده اند حق بیمه صندوق حمایت کنند.


دارانی در خاتمه به بحث اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی شدن اصولاً کالاهای پزشکی در گروه ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را یکی اجتناب کرده اند مشکل های پیش روی نهاد تامین اجتماعی دانست.


سخنران حزب بعدی علی رضا محجوب (دبیرکل خانه کارمند در جمهوری اسلامی). وی به برخی اجتناب کرده اند مشکل های اصلی پیش روی صندوق های تامین اجتماعی ردیابی کرد.


وی اظهار داشت: در ده سال بلند مدت انواع سالمندان در گروه ایران ۲ برابر احتمالاً خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فاجعه بی نظیر تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری در ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت مطابقت حقوق است. به طور قابل توجهی اجتناب کرده اند دیدگاه ما، طبق قوانین تامین اجتماعی، درآمد عالی کارمند بازنشسته باید به ابعاد دستمزد کارمندان شاغل افزایش یابد.


محقوب همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند پوشش مقامات مبنی بر لغو فارکس ۴۲۰۰ تومانی، شکسته نشده داد: مقامات مدعی است بردن این فارکس تاثیری در جهش تورم ندارد، با این حال معتقدیم اینطور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حرکت {خواهید دید} کدام ممکن است مسئولان خطا می کنند.


این مشاور سابق مجلس تاکید کرد: بهانه ابطال فارکس محبوب باورپذیر نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مسئولی در اطراف بزند هر دو واسطه ای وجود داشته باشد باید دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر برخی دیگری هستند. حتی همین شخصی سازی غیرموجه در همه زمینه ها اجتناب کرده اند جمله خرید و فروش مسئله بی نظیر متنوع اجتناب کرده اند بلایای مالی در این زمان ماست.


وی افزود: اگر مقامات فرصتی داشته باشد نرخ فارکس را مدیریت تنبل، قابل دستیابی است اجتناب کرده اند این تنگه حرکت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهش قیمت ها را کاهش دهیم، در هر مورد دیگر کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقشار ضعیف از نزدیک خرس تاثیر جهش قیمت قرار خواهند گرفت، از اساس های نقطه ضعف باعث تضعیف خوب ارزش پول تبدیل می شود. «افزایش نرخ فارکس است، ۹ تعدادی از دلال کودک هر دو فروشگاه مواد غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروشنده کدام ممکن است به مشاوره برخی به سختی قیمت کالا را افزایش داده اند.


محجوب زیان بی نظیر افزایش نرخ فارکس را شخصی مقامات دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: مقامات شناخته شده به عنوان مصرف کننده بی نظیر کالاهای خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان بهترین بلعیدن کننده سرانجام اجتناب کرده اند افزایش قیمت دلار ضرر خواهد کرد.


در نهایت مهمانی نیز حسن صادقی (رئیس سندیکای جانبازان) سخن، گفتار.


وی تصریح کرد: ماده ۴۱ قوانین کار کدام ممکن است درمورد به تصویب دستمزد است، ماده ۱۱۱ قوانین تامین اجتماعی را حساس کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه افزایش دستمزد کارمندان تبدیل می شود کدام ممکن است در نتیجه افزایش میزان مستمری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری شود. طبق قوانین، ما به دستمزد اعتقاد داریم. حداقل دستمزد تامین اجتماعی نیز باید ۵۷.۴ سهم افزایش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این افزایش جدا از کارمندان، برای ادغام کردن کارمندان نیز شود.


صادقی تاکید کرد: گروه تامین اجتماعی {به دلیل} وضعیت نامناسب صندوق نباید بهانه تراشی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وظایف شخصی تخلف تنبل. همراه خود افزایش شرایط قرارداد کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل وفاداری شغلی، کارمندان بیشتری اجتناب کرده اند محافظت بیمه ای برای افزایش جریان بهره مند می شوند. پول است، به همین دلیل اگر این پوشش را {به درستی} اجرا کنند، مجبور نیستند {هر روز} اجتناب کرده اند وضعیت ناسالم پولی گروه تامین اجتماعی شکایت کنند.


وی اظهار داشت: امیدواریم مذاکرات جدیدترین همراه خود تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات را در یک واحد میز مذاکره به نتیجه برسانیم. دستمزدهای متداولو زیرین‌تر را به‌عنوان دستمزدهای متداولحساب نکنید، از متنوع اجتناب کرده اند آنها دستمزد متداولرا همراه خود سوراخ درآمدی کمتر اکتسابی می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شرایط حداقل دستمزد قابل ارزیابی، تنها ۳۸ سهم افزایش دستمزد غیر از ۵۷.۴ سهم اکتسابی می‌کنند کدام ممکن است اینطور نیست. باید اینطور باشد.انتهای پیام/