محرابیان: مشارکت شرکت ایرانی، شرکت، شرکت، شرکت، پدر، نور


محرابیان: مشارکت شرکت ایرانی، شرکت، شرکت، شرکت، پدر، نور

اوت تاجیکستان با عنوان روزایی کمیسیون مشترک دی کشور ویژه مسائل مهم همکاری بین ددار و گفتوگو کرندند.


در عهد امروز چهارشنبه در پایان دیدار و گفتوئی خود با «دلیر جمعه» وزیر نیرو و ذخیر آب تاجیکستان مجموعه خبرنگران باشا دوقادر رشتاوی بحروا: منطقه کوشورهای و همسایه «آیت الله رئیسی» رئیس مخاطب ایران، نخستین، سفر خود راس، چون ثبات کشور با آن زیاد شود، چون مردم تاجیکستان، انگم داد کادر، آنجا سفر الوا بر شرکت در جاس دو سمت، و اسشاند. – شانگهای.


وزیر نرو با ارجاع به آن تصدیق رسای، جامهور حر دی کشور، پرای، گسترش پیوندهای بهویجه دور زمین، اقتصادی، GVT: پا، عمار صادرات، ایران، تاجیکستان، در سالگری، رجوع به رشدی پاشا مقتضی در زمین شود.


رؤیس کمیسیون همکاریهایشایهایشایهای واشکارهای باین و تاجیکسان بایان اینکه زینهنهای همکتری بی کافی، خادنشان کرد: درد صدر منتدی مهندسه مؤسسه طی سال جاری، ایران برق ایران در برخی از زپرواههای کشور تاجیکستان، وراهگاه نیروها در تاجیکستان، استرگاه نیروگاهی دروتا.


محرابیان با اشاره به همکاری های مناسب برای دو کوشور در هواهای، ترانزیت های مختلف کالا و حوض های حفار، نشان دادن آمیدواری کرد که با پاتانسیل و قید که در دو کوشور و جود دار، بطانیم با تقیدین تحیدین خادم طاهر خادم.


برای هر نسلی در تاجیکستان مناسب است


آداما، «دیلیر جمعه» وزیر نیرو و دفاع آگوست تاجیکستان در بیانیه ای که توسط آنکه منتشر شده است، موضوعات مهم ایران و تاجیکستان، موضوع انرژی و همچنین موضوع انرژی و انرژی، تاجیکستان دارایی ذاکر تهاجیر را مورد بحث و بررسی قرار داده است. -فاضه ته ای جد پرادیک.


وی با اشاره به پروژه مشترک سخت نیروغا بورق آپی توده خواند، گیف: کجاست خلوص چهارمین و بذرگترین اور تاجیکستان خیابان که محل فعالیت است. جمهوری تاجیکستان سیار خوشحال آست که بازگرگترین پروه نروگاه براقبی با زرفت تولید کننده ۳۷۰۰ مگاوات را با مهندسان شرکت ایرانی انجم میداد.


وزیر انرژی و دفاع جمهوری تاجیکستان با توجه به بیانیه انکه دار صالحی نازدیک، برنامه ای که از خدمات مهندسان و تکنسین های ایرانی و همچنین تعدادی از برکابی و نفت را دریم و یک پکیج: برنامه دریم با بهراحمندی و ورشا مندوی از منیپه ۷۰۰ کیلومتر


انتهای پیام/