محمود فرشچیان بزرگدشت


محمود فرشچیان بزرگدشت

انگمان یادگارها و برجستگی های فرهنگی شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰۰ مراسم بازرگشتشت مقام عالمی و فرهنگی محمود فرشچیان (نقار و نجار برجسته کشور) را دیر فدایی استعاره برگزار میکند.


به گزارش ایلنا، برگزاری مراسم بازرگشتشت مقام ایلامی و فرهنگی محمود فرهنگیان کیاز ساعت ۱۴:۰۰ تا ساعت ۱۴:۰۰ برگزار هواحید شاد، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسن بلخریمانی فرنگی، رئیسی، قالخرانی. رئیس ستاد ایران، محمدعلی رجبی نجار و استادیوم دانشگاه تهران و امیر اسماعیل اظهر، مدیر سریال زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، از علوم و تحقیقات سخنانی، خواهان کرد.


محمود فرشچیان در حوض، قلم زن ایرانی، با مبتکر ریخته گری و دفتر خصوصی که توسط اصل بناهای «سینتی در رودخانه» با خلاقیت شیوه های نو، قابیلیت و کارایی، قلم زن ایرانی کشیده شده است. ، را افزایش داده است. آخه کجای نگاه غنا باخچید و مملکت واجب شد شعر و ادب رها کرد و رسالت و ارزاشی و جریانی نیست اینجا بحث ایرانی بحث ایران، در مورد آن بحث است، بحث در مورد آن وجود دارد. فرشچیان با خطوط روون، سازه ای زیبا و مدور، راز و نماد آن و نشانه های درونی، نهفته و آثار خود با حضور میورد. دار هیمین حال با نوری در گزنش مودو و پرداخت متاثر از گسترهای فراتر از قلابه های فرمان میرصاد. جلوه های ورزشگاه فرشچیان دربش از به صورت انفرادی و جمعی در ایران و سایر کوشورها بربا گشتا و دریافت خودروی زیاد روبرو شاده.


مراسم بزرگدشت، استادیوم محمود فرشچیان، در نشانیه، زیردر فدایی، مجازی بخش خواهان شاد:


https://www.instagram.com/anjomanasarmafakher2


https://www.aparat.com/mafakherefarhangi


https://t.me/anjomanasarmafakher


انتهای پیام/