مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده های تهران فردا تعطیل نیست


مدارس و دانشگاه های تهران فردا تعطیل نیست

استاندار تهران روز شنبه اجتناب کرده اند دیجیتال سازی نشدن دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس شهر تهران خبر داد.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری، محسن المنصوری دانستن درباره مدارس فرضی ذکر شد: از طریق تهران را {به دلیل} افزایش آلودگی هوا در ساعات قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش شاخص تعطیل نکردیم.


وی شکسته نشده داد: ادارات اجرایی، مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها باز هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیل نمی شوند. بعد از همه داده ها آموزان باید در مدرسه حضور داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی الامکان خارج اجتناب کرده اند دانشگاه حضور نداشته باشند.


را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندار تهران خاطرنشان کرد: در صورتی کدام ممکن است داده ها آموزی بیماری زمینه ای داشته باشد، منتفی است فردا در مدرسه حاضر نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامش تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرم خودمراقبتی برای گروه های ظریف رخ دهد.


استاندار تهران خاطرنشان کرد: اشخاص حقیقی تحت تأثیر بیماری‌های زمینه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های ظریف اجتناب کرده اند تردد در شهرستان خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به هر دلیلی مجبور به تردد در شهر هستند اجتناب کرده اند ماسک فیلتر استفاده کنند. راهنمایی ما اینجا است کدام ممکن است به هیچ وجه در محل قرارگیری هایی نباشید کدام ممکن است آلودگی اصولاً است.


المنصوری خاطرنشان کرد: بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های ماهر در بیرون اکیدا ممنوع است.مداومانتهای پیام/