مدیران استان برای رفع مشکلات گروه کارگری پای کار باشند/ مشکلات استان باید در فضای مدیریت ماهر مرتفع شود


استاندار مازندران همراه خود تاکید بر اینکه مدیران استان برای رفع مشکلات گروه کارگری پای کار باشند، اظهار داشت: مشکلات استان باید در فضای مدیریت ماهر مرتفع شود.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، سید محمود حسینی پور بعدازظهر بلافاصله جمعه در سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین جشنواره امتنان اجتناب کرده اند نخبگان گروه کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت استان مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشست صمیمی همراه خود تشکل های کارگری، کارفرمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعاونگران مباحث کارگری را یکی اجتناب کرده اند دغدغه های مهم مقام معظم مدیریت عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این نماد اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد های والای گروه کارگری دارد ضمن اینکه همه مسئولان نگاهشان به رفع مشکلات کارمندان است.


وی همراه خود تاکید بر اینکه زبان کار با هم، همدلی ممکن است متعدد اجتناب کرده اند مشکلات را رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل تدریجی، افزود: ورودم به امتیازات مختلف استان کارشناسی است بعد از همه برخی اجتناب کرده اند مشکلات گروه کارگری سراسری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینه کردن آن در میدان کار خودش را نماد داده است.


استاندار مازندران همراه خود تاکید بر اینکه مسئولان استان باید در رفع مشکلات گروه کارگری پای کار باشند، اظهار داشت: اگر بنا باشد کاری را در هدف خودش پیگیری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نتیجه برسانیم باید در فضای نسبتاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای مدیریت ماهر مرتفع شود.


حسینی پور تصریح کرد: علرغم همه ناملایمات ملت به وفاداری رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن فضای متشنجی کدام ممکن است در ادوار قبلی بر گروه کارگری چتر گستراند تولید دیگری {وجود ندارد}.


وی به خلاء مدیریتی در استان ردیابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را معضل مهم استان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص کرد: اگر این خلاء پر شود اشکال کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان رفع تبدیل می شود.


حسینی پور همراه خود خاص اینکه امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات کارگری؛ آنچه را کدام ممکن است در محدوه استان است باید همراه خود همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم افزایی مسئولان رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل شود، یکپارچه داد: متعدد اجتناب کرده اند تصمیماتی کدام ممکن است در مقامات ها گرفته تبدیل می شود مقطعی،فصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضا غیر کارشناسی است؛ ریل مدیریتی گروه کارگری ما در برخی اجتناب کرده اند مقاطع دچار آسیب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این قطار اجتناب کرده اند مسیر خارج را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب آن به گروه کارگری  رسید.


مقام برتر مقامات در مازندران اظهار داشت: اگر به توقف فعل ها در گروه کارگری بپردازیم متعدد اجتناب کرده اند مدیران ما باید در جیب دادگاه پاسخگو باشند؛ اجتناب کرده اند صبوری کارمندان احترام می کنم.


وی همراه خود خاص اینکه استان مازندران اجتناب کرده اند قابلیت های بالا در بخش های مختلف برخوردار است، اظهار داشت: در چنین شرایطی اگر معیشت گروه دچار آسیب است بیش اجتناب کرده اند  ۷۰  نسبت آن مدیران بی ارزش هستند؛ مدیرانی کدام ممکن است خوشایند حرکت نکردند.


حسینی پور تاکید کرد کدام ممکن است مدیران استان  آسیب شناسی شدید نسبت به کار کردن شخصی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های نظارتی هم عملرد مدیران را در کل مدیریت نظارت کنند.


استاندار مازندران همراه خود اعتقاد به اینکه در بخش مدیریتی استان باید تغییر شدید تحمیل شود یکپارچه داد:مدیریت ماهر باید جای مدیریت استاندارد را بگیرد.


{در این} آیین اجتناب کرده اند کارمندان الگوی واحدهای تولیدی استان تقدیر حرکت به حرکت آمد.


 


انتهای پیام/